KIERUNKI BADAŃ W INSTYTUCIE GEOGRAFII

Geografia fizyczna

      Badania dotyczą paleogeograficznej interpretacji czwartorzędowych przemian środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fluwialnych, eolicznych i stokowych, wywołanych zmianami klimatu i oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze. Problemy morfogenezy fluwialnej, eolicznej i stokowej rozpatrywane są w nawiązaniu do regionalnych warunków litologicznych podłoża, jego mobilności neotektonicznej, do czwartorzędowego cyklu interglacjalno-glacjalnego, zmian typu
  i stopnia pokrycia roślinnością uwarunkowanego klimatem oraz działalnością człowieka – z wykorzystaniem metod paleogeograficznych, geoarcheologicznych i archeologicznych. Efektem badań jest wyznaczenie tempa i kierunków przemian wybranych komponentów środowiska geograficznego w różnych skalach czasowych w warunkach narastającej antropopresji i wahań klimatu oraz ich prognozowanie. Badania naukowe zmierzają również do rozpoznania i określenia w ujęciu czasowym i przestrzennym (zlewnie rzeczne, obszary prawnie chronione, jednostki samorządu terytorialnego itd.): struktury opadów atmosferycznych o różnym czasie trwania, ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych (w tym wezbrań), dynamiki i natężenia odpływu rzecznego, przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań, przebiegu i natężenia transportu fluwialnego, zróżnicowania właściwości fizyko-chemicznych wód rzecznych i rumowiska rzecznego, dynamiki obiegu materii (wody, materii rozpuszczonej i stałej),
  z uwzględnieniem dużego zróżnicowania antropopresji, w tym obszarów zurbanizowanych.


   Geografia społeczno-ekonomiczna

        Badania dotyczą zmian zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (po 1989 roku). Identyfikowane są czynniki kształtujące te zmiany, skutki zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, ekologiczne) oraz wyznaczane potencjalne kierunki rozwoju badanych jednostek przestrzennych.
    W szczególności badania zmierzają do:
    ukazania zróżnicowania regionalnego warunków życia ludności wiejskiej i miejskiej oraz ich związku z rozwojem przedsiębiorczości na przykładzie Polski południowo-wschodniej, w tym województwa świętokrzyskiego; oceny możliwości dywersyfikacji źródeł utrzymania ludności wiejskiej i w małych miastach; określenia przemian społecznych i gospodarczych w rolnictwie; oceny wpływu kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy tych obszarów; wskazania uwarunkowań kształtowania się wiejskich rynków pracy; identyfikacji barier i szans rozwoju terenów wiejskich; diagnozy prawidłowości w lokalizacji firm z uwzględnieniem istniejącej konkurencji; przemian sieci osadniczej. Istotnym kierunkiem badawczym jest rozpoznanie uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim, w tym: ocena atrakcyjności turystycznej jako czynnika konkurencyjności w stosunku do innych regionów; określenie potencjału walorów, infrastruktury i produktów turystycznych; promocji i cech ruchu turystycznego.


    Geografia regionalna

        Badania zmierzają do określenia: oceny polityki przestrzennej i rozwoju regionalnego; przemian w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym, wynikających z akcesji Polski do UE i korzystania z jej funduszy; poziomu rozwoju regionalnego
    w Polsce na tle Europy; roli klastrów w rozwoju regionalnym i ich struktur branżowych; delimitacji najlepszych i najbardziej konkurencyjnych regionów; kształtowania krajobrazu kulturowego.


    Nauki pomocnicze

        Badania prowadzone są z zakresu geologii oraz kartografii. Tematyka geologiczna obejmuje zagadnienia struktury podłoża wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy; litostratygrafii i litogenezy osadów różnych warunków i środowisk sedymentacyjnych; petrografii osadów lodowcowych; oceny georóżnorodności i atrakcyjności geoturystycznej Polski. Tematyka kartograficzna dotyczy opracowywania map tematycznych w skali 1:50 000 (hydrograficznej, sozologicznej, geologicznej, geośrodowiskowej), a także analiz kartografii porównawczej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod geoinformacyjnych (GIS).

    Pozostałe

        Badania prowadzone są z zakresu geologii oraz kartografii. Tematyka geologiczna obejmuje zagadnienia struktury podłoża wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy; litostratygrafii i litogenezy osadów różnych warunków i środowisk sedymentacyjnych; petrografii osadów lodowcowych; oceny georóżnorodności i atrakcyjności geoturystycznej Polski. Tematyka kartograficzna dotyczy opracowywania map tematycznych w skali 1:50 000 (hydrograficznej, sozologicznej, geologicznej, geośrodowiskowej), a także analiz kartografii porównawczej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod geoinformacyjnych (GIS).