NAUKABadania naukowe w Instytucie Geografii dotyczą:

1. funkcjonowania paleogeograficznych i współczesnych systemów fluwialnych oraz krasowych, z uwzględnieniem wpływu antropogenicznego, w regionie świętokrzyskim (paleogeograficzna interpretacja czwartorzędowych przemian środowiska regionu świętokrzyskiego, wywołanych zmianami klimatu i oddziaływaniem człowieka;  wiek i geneza osadów czwartorzędowych centralnej części Gór Świętokrzyskich; procesy fluwialne w zlewniach rzek o różnym sposobie użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zurbanizowanego).

2. przemian społecznych i gospodarczych w Polsce południowo-wschodniej w warunkach transformacji ustrojowej (zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia ludności w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; Możliwości i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego

3. uwarunkowań przyrodniczych rozwoju geoturystyki w świetle badań geozasobów środkowej Polski (waloryzacja georóżnorodności; geoturystyka miejska – rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych)