PROJEKTY BADAWCZE W INSTYTUCIE GEOGRAFII

BADANIA STATUTOWE

Współczesny stan i zmiany środowiska geograficznego interpretowane
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych
(612 500)
Kierownik: Suligowski Roman, prof. UJK dr hab.
Cel badań: 

Celem projektu jest określanie współczesnego stanu środowiska geograficznego i przyczyn jego zmian, w tym degradacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych na wybranych przykładach jednostek taksonomicznych różnej rangi i hierarchii, położonych głównie na Wyżynach Polskich. W szczególności badania będą zmierzały do rozpoznania i określenia: 1) stanu środowiska wód powierzchniowych w warunkach różnokierunkowej antropopresji, 2) wpływu użytkowania ziemi na kształtowanie współczesnych procesów zachodzących w środowisku geograficznym, 3) wzajemnych relacji między poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego  a zagospodarowaniem i ruchem turystycznym, 4) przydatności i praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w badaniach geograficznych z uwzględnienie aspektów metodycznych.Potencjał geoturystyki w środkowej Polsce – krytyczne rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie walorów (612 502)
Kierownik: Maria Górska-Zabielska, prof. UJK dr hab.
Cel badań:
Celem badań jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych rozwoju geoturystyki w świetle badań geozasobów środkowej Polski; waloryzacja georóżnorodności południowo-zachodniego Mazowsza i regionu świętokrzyskiego; geoturystyczne obszary recepcyjne środkowej Polski a inne obszary tego typu w Polsce – analiza porównawcza uwarunkowań przyrodniczych i potencjału rozwoju; geoturystyka miejska – rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych.

Uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim (612 500)
Kierownik: Cezary Jastrzębski, dr
Cel badań:
Celem badań jest: ocena atrakcyjności turystycznej jako czynnika konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w stosunku do innych regionów; określenie potencjału walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego na tle Polski; opracowanie dziejów turystyki i cech ruchu turystycznego w regionie świętokrzyskim; ocena rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie świętokrzyskim.

Funkcjonowanie środowiska geograficznego regionu świętokrzyskiego w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji (612 480)
Kierownik: Kalicki Tomasz, prof. UJK dr hab.
Cel badań:
Celem projektu jest udokumentowanie i paleogeograficzna interpretacja czwartorzędowych przemian środowiska regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fluwialnych, eolicznych i stokowych, wywołanych zmianami klimatu i oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze. Problemy fluwialnej, eolicznej i stokowej morfogenezy rozpatrywane są w nawiązaniu do regionalnych warunków litologicznych podłoża, jego mobilności neotektonicznej, do czwartorzędowego cyklu interglacjalno-glacjalnego, zmian typu i stopnia pokrycia roślinnością uwarunkowanego klimatem oraz działalnością człowieka. Ścisła współpraca w ramach interdyscyplinarnych zespołów z różnych ośrodków umożliwia stosowanie szerokiej gamy metod paleogeograficznych, geoarcheologicznych i archeologicznych. Takie kompleksowe ujęcie problemu zaowocuje wieloczynnikową analizą przyczynowo-skutkową przemian środowiska w różnych skalach czasowych – czwartorzędowej, holoceńskiej, tysiącleci i wreszcie setek oraz dziesiątków lat. Silne osadzenie badań w przeszłości będzie równocześnie podstawą do prognozowania zmian w przyszłości. Badania porównawcze w innych obszarach pozwolą na osadzenie badań regionu świętokrzyskiego w szerokim kontekście środkowoeuropejskim i globalnym.

Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w nowych warunkach ustrojowych. Ujęcie dynamiczno-przestrzenne (612 498)
Kierownik: Kamińska Wioletta, prof. UJK dr hab.
Cel badań:
Celem projektu jest określenie zmian zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. W badaniu zostaną także zidentyfikowane czynniki kształtujące te zmiany, określone skutki zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wyznaczone potencjalne ścieżki rozwojowe badanych jednostek przestrzennych. Szczegółowe cele badawcze to: 1) Określenie i identyfikacja zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 1989-2019 według gmin. 2) Charakterystyka zmian uwarunkowań kształtujących zróżnicowane warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. 3) Identyfikacja czynników kształtujących określony poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. 4) Określenie skutków (społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych, ekologicznych) wynikających ze zidentyfikowanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. 5) Klasyfikacja gmin ze względu na zidentyfikowane zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 6) Określenie możliwych ścieżek rozwoju społeczno-gospodarczego gmin zaliczonych do określonych klas.

Turyzm – pojęcia i koncepcje, podejście metodologiczne i aplikacyjne (612 406)
Kierownik: Nowak Ewa, prof. UJK dr hab.
Cel badań:
Celem projektu jest próba rozpoznania i zdiagnozowania czynników w wymiarze terytorialnym, które określają wpływ środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego na rozwój turystyki, a także wpływ turystyki na gospodarkę. Taka diagnoza będzie użyteczna w procesie budowy strategii, planowania, zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Tematy badawcze jakie będą realizowane w ramach projektu to: programowanie i organizacja rozwoju turystycznego gminy, promocja turystyczna, przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej oraz współpraca na rzecz rozwoju turystyki z instytucjami zewnętrznymi. Zostanie opracowany słownik pojęć dotyczących terminologii turystycznej. Powstanie dedykowany zespół metod statystycznych do analizy przestrzeni geograficznej w zakresie waloryzacji, regionalizacji i badania ruchu turystycznego oraz rozpoznawania zachowania turystów. Kolejnym zadaniem badawczym będzie opracowanie narzędzi do oceny ekonomicznych aspektów turystyki, relacji pomiędzy gospodarką turystyczną a innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi na poziomie lokalnym i regionalnym.

Możliwości i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego (612 499)
Kierownik: Ewa Pałka-Łebek, dr
Cel badań:
Nadrzędnym celem badań jest wskazanie różnorodnych możliwości i ograniczeń rozwoju obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego, w odniesieniu do terenów Polski Wschodniej. Osiągnięcie jego nastąpi poprzez realizację następujących celów szczegółowych: (1). Identyfikacja głównych uwarunkowań procesów rozwoju regionalnego Polski Wschodniej. (2). Wskazanie roli wewnętrznych i zewnętrznych czynników rozwoju badanego obszaru w odniesieniu do koncepcji teoretycznych i badań empirycznych. (3). Analiza różnorodnych czynników rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej w kontekście polityki spójności UE.


BADANIA STATUTOWE - MŁODA KADRA

Rekonstrukcja wybranych komponentów środowiska geograficznego doliny Wisły w rejonie Krakowie od okresu młodszego czwartorzędu (nr 612 064)
Kierownik projektu: mgr Sławomir Chwałek
Interakcja człowiek – środowisko na przedpolu Karpat między Krakowem a Bochnią od neolitu do średniowiecza (nr 612 065)
Kierownik projektu: mgr Radosław Czerniak
Wykształcenie i osady starorzeczy Wiernej Rzeki (Góry Świętokrzyskie)
(nr 612 090)
Kierownik projektu: mgr Mariusz Chrabąszcz
Struktura, tekstura i wiek aluwiów Czarnej Koneckiej (nr 612 091)
Kierownik projektu: mgr Piotr Kusztal