Sylwetka absolwenta

GEOGRAFIA

Studia I stopnia

        Studia I stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.
        Abolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich. Jest przygotowany do rozumienia problemów współczesnego, globalizującego się świata, rozpoznawania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jego rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie.
        W szególności celem studiów jest poznanie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie relacji między elementami środowiska przyrodniczego, połecznego i gospodarczego. Ponadto rozwijanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, krytycznej ich oceny , a także analizy informacji o środowisku pozwalających na identyfikację w nim trendów i zależności. Przygotowany jest do analizowania procesów i zjawisk fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych oraz do prowadzenia samodzielnych obserwacji , badań, róznego rodzaju pomiarów i kartowań terenowych.
       Absolwent posiada także przygotowanie do pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opini, prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).
        Miejscem pracy absolwenta IG mogą być:
 • Jednostki samorzządu terytorialnego różnego szczebla (urzędy miasta, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe)
 • Szkoły podstawowe
 • Inspektoraty ochrony środowiska
 • Firmy i instytucje wykorzystujące systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne
 • Biura planowania przestrzennego
 • Regionalne organizacje turystyczne i oddziały PTTK
 • Biura podróży i agencje turystyczne


Studia II stopnia

    Studia II stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 4 semestrów nauki posiądzie:
 • znajomość podstawowych dyscyplin geograficznych opartej na szerokiej podstawie nauk społecznych i przyrodniczych,
 • biegłość w odpowiedniej specjaalności, dającą  przygotowanie do pracy zawodowej i naukowej,
 • umiejętność nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • umiejętność twórczego myślenia i działania, niezbędnychw nowej rzeczywistości,
 • umiejętności nie związane bezpośrednio z geografią jak: znajomość technik komputerowych, języka obcego, umiejętność pracy w zespole, planowanie badań, wyciąganie wniosków, prezentacji uzyskanych wynikówi swojej wiedzy.
    Geograf  - absolwent wyższych studiów geograficznych - jest osobą kompetentną w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) oraz zachowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych człowieka w czasie i przestrzeni.
    Geograf kreuje i interpretuje kartograficzny obraz badanych i ocenianych zjawisk oraz dokonuje ich regionalizacji. Tworzy i stosuje systemy informacji geograficznej (GIS).
    Absolwenci studiów geograficznych posiadają głęboką wiedzę z zakresu Nauk o Ziemi oraz znają podstawowe technologie służące ochronie środowiska. Ponadto nasz absolwent posiada wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej; potrafi dokonać diagnozy elementów społeczno-gospodarczych układów przestrzennych, a następnie wyznaczyć kierunki rozwoju gminy, powiatu miasta itp.
  Oprócz merytorycznej wiedzy z geografii, nasz absolwent posiada odpowiednie kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjno-administracyjnej. W wyniku kształcenia w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych absolwent opanowuje umiejętności umożliwjające mu prawidłowe porozumiewanie się w relacjach interpersonalnych zwłaszcza z uczniami i rodzicami, kierowanie pracą uczniów na lekcji, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej z klasą, radzenie sobie z problemami wychowawczymi, prowadzenie ewaluacji pracy wychowawczej.
      Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.
   Absolwent kierunku uzyska bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Będzie pzygotowany do pracy w:; biurach podróży i agencjach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, obiektach uzdrowiskowych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, regionalnych organizacjach turystycznych i odziałach PTTK, w fundacjach i stowarzyszeniach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.    

 

TURYSTYKA I REKREACJA


Studia I stopnia

          Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.
          Abolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich. Będzie on przygotowany do rozumienia problemów współczesnej turystykii rekreacji, rozpoznawania zjawisk w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jej rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie.
         Absolwent będzie posiadał umiejętnośći:
  • organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego  z pracodawcami - pracy w złożonym systemie organizacyjnym,
  • rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich znajdujących odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
  •  organizacji i obsługi przedsięwzięćw sferze turystyki i rekreacji,
  • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
  • efektywnej komunikacji interpersonalnej, w tym fachowej, profesjonanej obsługi klientów,
  •  posługiwania się dwoma jęzkami obcymi, z tym, że jednym na poziomie samodzielności B2 i drugim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz porozumiewania się językiem specjalistycznym w działalności zawodowej.
           Absolwent będzie posiadał także przygotowanie do pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opni, prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).
         
        Dodatkowo absolwent specjalności:
       Turystyka wiejska - będzie przygotowany do: organizacji i promocji turystyki wiejskiej; kreowania oraz koordynowania rozwoju turystyki wiejskiej w gminie i powiecie; pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE; prowadzenia strategii marketingowej w agroturystyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń elektronicznych; obsługi i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.
        Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - będzie także przygotowany do: obsługi ruchu turystycznego z punktu widzenia organizatora turystyki i pilota grup turystycznych; organizowania i realizowania imprez turystycznych wraz z praktyczną znajomością zasad bezpieczeństwa w czasie ich trwania; stosowania nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, w tym pozyskiwania ważnych informacji za pośrednictwem rozmaitych programów kompóterowych i internetu; kulturalnej obługi klienta; znajomości podstawowych rozwiązań oganizacji systemu czy sieci turystycznej.
      Hotelarstwo - będzie wyposażony w umiejętności: organizacji pracy i zarządzania hotelem; znajomości specyfiki pracy na różnych stanowiskach i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi; fachowej, profesjonalnej obsługi klientów, w tym osób niepełnosprawnych; sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym i obsługiwania komputerowych systemów hotelowych; oceny rozwoju rynku hotelarskiego w wybranym regionie i w Polsce.
      Turystyka zdrowotna - będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: jej segmentów (turystyki medycznej i uzdrowiskowej oraz Spa i Wellness), nowych trendów i kierunków; czynników rozwoju, rozmieszczenia i profili działania; praktycznych zasad funkcjonowania obiektów związanych z turystyką zdrowotną oraz obsługi turystów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
       
      Zdodnie z misją uczelni tak przygotowany program pozwala kształcić specjalistów w szeroko pojętej dziedzinie "Turystyka i Rekreacja" wg najnowocześniejszych standardów polskich i światowych. Program będzie dynamicznie dostosowywał się do potrzeb pracodawców, władz regionu oraz innych interesariuszy takich jak samorządy miast i powiatów, a także województw. W niedalekiej przyszłośći przewiduje się uruchamianie studiów podyplomowych i kursów doszkalających, umożliwjających rozwój kompetencji w tym obszarze zróżnicowanym grupom społecznym.
  Absolwent kierunku uzyska bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Będzieprzygotowany do pracy w: biurach podróży i agencjach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,  obiektach uzdrowiskowych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, regionalnych organizacjach turystycznych i oddziałach PTTK, w fundacjach i stowarzyszeniach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.