Instytut Geografii i Nauk o Środowisku


logo IGiNoŚN
AKTUALNOŚCI


NOWY KIERUNEK


baner reklamujący nowy kierunek turystyka prozdrowotna

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie państwo w prezentacji: LINK

Studenci Turystyki zrównoważonej na ćwiczeniach terenowych


W ramach ćwiczeń terenowych z przedmiotu Turystyka zrównoważona na obszarach wiejskich nasi studenci zawitali do Stajni Ostoi w Antonielowie.


Konie w galopie, statki na niebie, przepiękne widoki, cisza i spokój.


No i gościnni, przyjaźni, życzliwi i wiecznie uśmiechnięci gospodarze: Pani Ewa i Pan Piotr.


Od samego wejścia do gospodarstwa czuć pasję, cudownych ludzi, domowe ciepło i aromatyczne jedzenie.


Chleb i powidła swojskiej roboty – wrażenia bezcenne.


Dziękujemy!!!


profesor Wioletta Kamińska ze studentami na tle TIPI

Studenci na ćwiczeniach terenowych. Opiekun: prof. Wioletta Kamińska

Szanowni Państwo,


J. M. REKTOR


UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH


ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą


Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku


na kadencję 2024-2028


Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku.


Do konkursu może przystąpić osoba:


1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:


a. ma pełną zdolność do czynności prawnych,


b. korzysta z pełni praw publicznych,


c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


d. nie była karana karą dyscyplinarną,


e. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;


2. niepełniąca funkcji organu jednoosobowego lub niebędąca członkiem organu kolegialnego innej uczelni ani niebędąca założycielem uczelni niepublicznej;


3. zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako podstawowym miejscu pracy;


4. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;


5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.


Wymagane dokumenty:

1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku;


2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz z kopią oświadczenia o przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;


3. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


4. koncepcja działalności jednostki;


5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;


6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem oświadczenie lustracyjne imię i nazwisko kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego imię i nazwisko kandydata); albo odręczna informacja/wydruk opatrzona/y własnoręcznym podpisem, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.


Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku”. W zamkniętej kopercie zawierającej dokumenty na konkurs winna się znajdować dodatkowo zamknięta koperta zawierająca formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacja, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.


Termin ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2024 r.


Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 106) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz.15.30.


Komisja zawiadamia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub telefonicznie), nie później niż na dwa dni przed jej terminem.


Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postępowania konkursowego.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 28 czerwca 2024 r.


1. Ogłoszenie w sprawie konkursu na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku


2. Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu


3. Wzór oświadczenia lustracyjnego.pdf


4. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf

Szanowni Państwo,


z dumą informujemy, że ukazała się nowa książka autorstwa dr. Cezarego Jastrzębskiego. To „555 zagadek o Górach Świętokrzyskich”, opublikowanych przez Grupę Wydawniczą Helion. Na 327 stronach znajdują się tu pytania, zestawione w 50 grup tematycznych, obszerne na nie odpowiedzi, spis polecanej literatury oraz liczne fotografie.


okładka książki 555 zagadek o Górach Świętokrzyskich okładka książki Kanon krajoznawczy Województwa Świętokrzyskiego dr Cezary Jastrzębski.jpg

W ubiegłym roku dr Cezary Jastrzębski wydał „Kanon krajoznawczy Województwa Świętokrzyskiego”. W publikacji przedstawił ogólne informacje o województwie świętokrzyskim, zaprezentował wszystkie powiaty (opis 269 obiektów w niemalże 200 miejscowościach), charakterystykę dziesięciu najważniejszych obszarów przyrodniczych, dane o 17 wybranych szlakach turystycznych, zasady zdobywania 20 odznak regionalnych PTTK w województwie świętokrzyskim, indeks nazw miejsc i miejscowości, wybór literatury oraz blisko 250 własnych fotografii.


Jesteśmy pewni, że obie publikacje zyskają uznanie szerokiego grona czytelników.


Autorowi – dr. C. Jastrzębskiemu serdecznie gratulujemy!!!

Mamy Senatora!


Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Marcin Frączek z naszego Instytutu został wybrany do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pan Doktor będzie wypełniać obowiązki senatora w kadencji 2024-2028.


Dr Marcin Frączek jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Geomorfologii i Geoarcheologii Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku od 2018 roku. Głównym obszarem zainteresowań badawczych dr. Frączka jest geografia fizyczna, a w ostatnich latach również geoarcheologia. W swoich badaniach skupia się na ocenie wpływu działalności człowieka prehistorycznego na środowisko oraz na analizie wpływu naturalnych zmian środowiskowych na zachowania człowieka (interakcja człowiek-środowisko).


Dr Marcin Frączek jest również cenionym przez studentów dydaktykiem. Uczestniczył w przygotowaniu treści merytorycznych dla przedmiotów na kierunkach: Geografia, Turystyka i Rekreacja, Geoinformacja z gospodarką przestrzenną oraz Turystyka zrównoważona. Od 2023 roku jest koordynatorem Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Geografia.


dr Marcin Frączek.jpg

Panie Senatorze, serdecznie gratulujemy!!!

OBJAZD STUDYJNY PO PÓŁNOCNYCH WŁOSZECH STUDENTÓW I SUM, KIER. GEOGRAFIA, SPECJ. TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA,6-11. MAJA 2024


W dniach 6-11.05.2024 studenci I r. geografii SUM, specj. Turystyka międzynarodowa, uczestniczyli w zagranicznych ćwiczeniach terenowych po pn. Włoszech, a dokładniej po (w kolejności): Wenecji Euganejskiej, Toskanii, Ligurii, Lombardii oraz Trydencie – Górnej Adydze. Celem merytorycznym objazdu studyjnego było możliwie szerokie poznanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego regionu. Trasa wiodła także przez Austrię, w której wybrane obiekty włączyliśmy do programu ćwiczeń. W sumie, w ciągu siedmiu dób, przejechaliśmy 3930 km.


Na trasie wyjazdu pojawiły się cztery obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Było to historyczne centrum Wenecji, historyczne centrum Florencji, plac Cudów w Pizie oraz historyczne miasto w Genui. Był także jeden region dziedzictwa przyrody nieożywionej z ww. Listy, a mianowicie pasmo górskie Dolomity. Kulturowo, "dotknęliśmy" zabytków od czasów rzymskich po czasy współczesne. Etnicznie i narodowościowo - widzieliśmy ślady Etrusków, Celtów, Niemców (w tym rodziny Habsburgów) i oczywiście Włochów.


Poza obiektami reprezentującymi kulturę wysoką wieków minionych, programem objęliśmy obszar sięgający ostatniej, alpejskiej orogenezy (35 mln lat), po współczesne procesy morfogenetyczne, np. krasowienie wszechobecnych wapieni tektonicznie dźwigniętego dna praoceanu Tetydy. Na szczególną uwagę zasługują geostanowiska takie, jak: strefa litoralna Riwiery Liguryjskiej w sąsiedztwie Genui, wschodnie wybrzeże rynnowego jez. Como w Alpach oraz dwie przełęcze (Passo di Gardena - 2136 m.n.p.m. i Passo di Tre Croci - 1805 m.n.p.m.) z widokami na ferraty oraz jez. Braies w centralnych Dolomitach. Znakomite uwarunkowania przyrodnicze pozwoliły wspiąć się na liczne punkty widokowe, skąd rozpościerały się zapierające dech w piersiach widoki (omówione znaczenie geoturystyczne tych szczególnych miejsc).


Oczywiście, nie mniej cennych wrażeń dostarczyły nam platformy widokowe wież zamków i bazylik.

Objazdowi towarzyszyły cele poboczne:
- utworzenie przez Studentów nowej, autorskiej oferty turystycznej (o bardzo wysokich walorach merytorycznych) dla grupy, łączącej interesy nauczyciela, studenta, a nade wszystko kierowcy, obejmującej obowiązkową przerwę rekreacyjno-aprowizacyjną dla wszystkich uczestników objazdu,
- praktyczny – utrwalanie praktyk dobrego pilota i przewodnika, np. praca z mikrofonem w autokarze, nabycie i utrwalenie umiejętności sprawnego prowadzenia grupy przez wąskie uliczki starych miast; w tym zakresie także zbieranie doświadczeń w aspekcie hotelarskim, np. obsługa klienta w recepcji, służba pięter w pięciu zróżnicowanych hotelach,
- językowy – nabywanie doświadczenia w posługiwaniu się mówionym jęz. angielskim,
- społeczny – interes grupy nade wszystko, współpraca i pomoc w grupie, zmaganie się ze swoimi słabościami, dostosowanie się do narzuconych zasad, punktualność.


Na trasie objazdu podróżowaliśmy busem firmy DOLBUS, autobusem miejskim (Wenecja), gondolą (Wenecja), tramwajem (Florencja), metrem (Mediolan) i kolejką szynową pomiędzy dolnym a górnym miastem (Bergamo).


Studenci staranie i wzorcowo opracowali program wszystkich 6 dni, zapewniając grupie bardzo zróżnicowaną i bogatą trasę wspólnego i samodzielnego zwiedzania i wędrowania. Zadbali o przerwy obiadowe i możliwość zakupów drobnych prezentów. Sześciodniowy program został zrealizowany z naddatkiem. Plan ległby w gruzach, gdyby nie wyjątkowa subordynacja Studentów, punktualne zbiórki i szybkie marszruty po miastach i wzniesieniach.


Jesteśmy zmęczeni, to fakt niezaprzeczalny, ale jacy bogaci o poszerzoną wiedzę, doświadczenia praktyczne i wrażenia turystyczne! Tego nikt nam nie zabierze. Założone bowiem cele objazdu terenowego po pn. Włoszech: merytoryczne, rekreacyjne, wychowawcze oraz utrwalanie umiejętności społecznych i praktycznych zostały w pełni zrealizowane.


Wzorcowa współpraca kierownika ćwiczeń z dr Moniką Cepil oraz Jej ze studentami zaowocowała sprawnym przejściem od punktu do punktu. Nie musieliśmy na miejscu szukać bazyliki, głównych zabytków, szlaku wędrownego po Dolomitach … Ileż zaoszczędzonego czasu!!! O resztę wrażeń zapytajcie Państwo samych Studentów ...


Wszyscy wyrażamy wdzięczność Almae Matris za sfinansowanie objazdu studyjnego.

Maria Górska-Zabielska - kierownik wyjazdu


Bazylika św. Marka w Wenecji, LŚDK UNESCO

1. Bazylika św. Marka w Wenecji, LŚDK UNESCO


Śladami patrona UJK Jana Kochanowskiego na Uniwersytecie w Padwie

2. Śladami patrona UJK Jana Kochanowskiego na Uniwersytecie w Padwie


Na tle autoportretu młodego Rembrandta, Galeria Uffizi, Florencja, LŚDK UNESCO

3. Narodziny Wenus, Botticelli, Galeria Uffizi, Florencja, LŚDK UNESCO


4. Na tle autoportretu młodego Rembrandta, Galeria Uffizi, Florencja, LŚDK UNESCO


Krzywa Wieża na Placu Cudów w Pizie, LŚDK UNESCO

5. Krzywa Wieża na Placu Cudów w Pizie, LŚDK UNESCO


Riwiera Liguryjska na przedmieściach Genui, LŚDK UNESCO

6. Riwiera Liguryjska na przedmieściach Genui, LŚDK UNESCO


Na dachu Bazyliki w Mediolanie

7. Na dachu Bazyliki w Mediolanie


W (strasznym) Wąwozie Orrido di Bellano

8. W (strasznym) Wąwozie Orrido di Bellano


Jez. Como we włoskich Alpach

9. Jez. Como we włoskich Alpach


Jez. Como we włoskich Alpach

10. Jez. Como we włoskich Alpach


W chodnikach soborowego (1545–1563) Trydentu amonitów nietrudno było nie dostrzec

11. W chodnikach soborowego (1545–1563) Trydentu amonitów nietrudno było nie dostrzec


Jakże potrzebna chwila odpoczynku na zamku w Trydencie

12. Jakże potrzebna chwila odpoczynku na zamku w Trydencie


Wędrujemy na punkt widokowy w Santa Magdalena, Dolomity, LŚDP UNESCO

13. Wędrujemy na punkt widokowy w Santa Magdalena, Dolomity, LŚDP UNESCO


U celu wspinaczki, z widokiem na szczyt Furchetta (3025 m npm), Dolomity, LŚDP UNESCO

14. U celu wspinaczki, z widokiem na szczyt Furchetta (3025 m npm), Dolomity, LŚDP UNESCO


Passo di Gardena (2136 m npm) w śniegu, w tle Piz Boe (3152 m npm), Dolomity, LŚDP UNESCO

15. Passo di Gardena (2136 m npm) w śniegu, w tle Piz Boe (3152 m npm), Dolomity, LŚDP UNESCO


Turkusowe Lago di Braies z fantastycznymi dolomitowymi stożkami piargowymi, Dolomity, LŚDP UNESCO

16. Turkusowe Lago di Braies z fantastycznymi dolomitowymi stożkami piargowymi, Dolomity, LŚDP UNESCO


Nasz ostatni nocleg w hotelu na Passo di Tre Croci (1805 m npm), w otulinie Parku Przyrodniczego Dolomitów d’Ampezzo, Dolomity, LŚDP UNESCO

17. Nasz ostatni nocleg w hotelu na Passo di Tre Croci (1805 m npm), w otulinie Parku Przyrodniczego Dolomitów d’Ampezzo, Dolomity, LŚDP UNESCO


Wisienką na torcie, wieńczącym objazd studyjny, był Pałac Schönbrunn Habsburgów w Wiedniu

18. Wisienką na torcie, wieńczącym objazd studyjny, był Pałac Schönbrunn Habsburgów w Wiedniu

Ogólnopolski Dzień Geografa 2024


Gościliśmy ponad 200 osób ze szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. W czasie Dnia Geografa wysłuchaliśmy ciekawych wykładów, odbył się Geo-Quiz oraz tematyczne warsztaty poszerzające zainteresowania uczniów.
młodież słuchająca wykładów młodież słuchająca wykładów młodież słuchająca wykładów młodież słuchająca wykładów

Dziękujemy
Ogólnopolski Dzień Geografa 2024


plakat opisujący dzień geografa

W związku z Obchodami Ogólnopolskiego Dnia Geografa (23 kwietnia) Dyrekcja Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Członkowie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich Sympatyków na regionalne obchody Dnia Geografa! Odbędą się one 25 kwietnia 2024 r. w gościnnych progach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach, w tym w laboratoriach i pracowniach IGiNoŚ, a rozpoczną się o godzinie 10:00 w Auli B1 WNŚiP UJK. Jest nam niezmiernie miło oznajmić, że Obchody Dnia Geografa Honorowym Patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Honorowy Patronat objął także - oraz będzie naszym Gościem - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK.

W ramach wydarzenia przewidziano dwie bardzo interesujące prelekcje, GeoQuiz pt. „Zrozumieć Ziemię” oraz cztery atrakcyjne warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu.

Szczegóły znajdują się na plakacie i w programie Dnia Geografa.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
Komitet Organizacyjny Dnia Geografa

P.S. Więcej informacji na naszych stronach:

https://igeo.ujk.edu.pl/

https://www.facebook.com/PTGeogrKielce

Link do programu

Link do plakatu
Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii 2024


W ramach V Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii do Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku przybyli uczniowie LO z Radomia i Technikum Informatycznego w Kielcach. W trakcie warsztatów uzyskali oni m.in. odpowiedź na pytanie postawione w tytule spotkania, a mianowicie: Czy blok skalny mówi? Oczywiście, że mówi, tyle, że bardzo powoli. Głazy narzutowe przemawiają do nas już od 1,6 mld lat, a bloki skalne z kieleckich kamieniołomów - też powoli, ale tu horyzont czasowy jest krótszy, bo zaledwie od 540 mln lat.


Przyglądając się kolekcji skał, uczniowie mieli okazję poznać oceaniczną, morską, pustynną (gorącą) i zlodowaconą przeszłość regionu kieleckiego. Konkurowali w obliczaniu wymiarów geoobiektów. Najlepsi w aktywizującej uczestników geointerpretacji otrzymali nagrody ufundowane przez UJK.


Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu


Gratulujemy
Nagroda główna w konkursie prac dyplomowych związanych z ochroną i inżynierią środowiska


23.01.2024 r. miało miejsce wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracą dyplomową związaną z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska. To już druga edycja, której patronują JM Rektorzy UJK i Politechniki Świętokrzyskiej. Konkurs organizowany jest przez MPEC Kielce i Prezydenta Miasta Kielce. W tym roku zgłoszono 8 prac. Nagrodę główną otrzymała praca magisterska pt. „Właściwości fizyczno-chemiczne odpadów produkowanych przez MPEC sp. z o.o. w Kielcach i możliwości ich zagospodarowania” wykonana przez absolwentkę kierunku Ochrona Środowiska, Panią Aleksandrę Wrońską pod kierunkiem Pani dr hab. Anny Świercz, prof. UJK. Nagrody wręczyli Prezydent Pan Bogdan Wenta oraz Prezes MPEC Pan Arkadiusz Bąk.


Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu Prezydent Bogdan Wenta wraz z laureatami komkursu


Gratulujemy
Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii 2024


W ramach _MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII_ wyznaczonego przez International Association of Geomorphologists (IAG) na 1-7 marca 2024 r., Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich organizuje OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ GEOMORFOLOGII. To coroczne wydarzenie naukowema na celu promocję _GEOMORFOLOGII_ jako nauki interdyscyplinarnej, pomagającej zrozumieć genezę oraz rozwój otaczających nas form rzeźby powierzchni Ziemi.


https://sgp.umk.pl/miedzynarodowy-tydzien-geomorfologii plakat MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII

W realizację tej inicjatywy włączają się ośrodki akademickie całej Polski, m.in. Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (IGiNoŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktywność ta wpisuje się w ideę promocji regionu nie tylko na forum krajowym, ale także międzynarodowym.
harmonogram MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach organizuje 6 marca b.r. Warsztaty Terenowe, pt_. Tajemnice dolin rzek Gór Świętokrzyskich _oraz _Czy blok skalny mówi_ ? W programie pierwszych warsztatów są zaplanowane zajęcia terenowe w dolinie Łagowicy oraz w Mini-Parku Georóżnorodności w Łagowie - uczniowie zapoznają się z tajemnicami funkcjonowania rzek w warunkach rzeźby krasowej oraz z problematyką ochrony wody w obszarach krasowych. Natomiast w trakcie drugich warsztatów, organizowanych w Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, ich uczestnicy będą mieli okazję poznać przeszłość geologiczną Kielc zapisaną w skałach regionu świętokrzyskiego.


Zapraszamy!
Obrony


W listopadzie, w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyły się aż cztery publiczne obrony rozpraw doktorskich:


1) 9 listopada 2023 r. miała miejsce obrona Pana mgr. Krzysztofa Żurka:
Praca pt. „Uwarunkowania środowiskowe i kulturowe funkcjonowania obiektów prehistorycznych w dorzeczu Biebrzy i Narwii”.
Promotor rozprawy - dr hab., prof. UJK Tomasz Kalicki
Recenzenci:
> prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie),
> prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
> prof. dr hab. Ireneusz Malik (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
mgr Krzysztof Żurek tle prezentacji dr Krzysztof Żurek Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Panu Krzysztofowi stopień doktora w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowisku, a także postanowiła wyróżnić jego bardzo interesujące dokonania naukowe zawarte w dysertacji.2) 16 listopada 2023 r. miała miejsce obrona Pana mgr. Piotra Kopyścia:
Praca pt. „Dynamika procesów erozji i akumulacji na szlakach turystycznych w Kielcach w świetle badań eksperymentalnych i modelowania”.<
Promotor rozprawy - dr hab., prof. UJK Roman Suligowski.
Promotor pomocniczy - dr Grzegorz Wałek.
Recenzenci:
> prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
> dr hab. Tomasz Bryndal (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
> dr hab. Damian Absalon (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
mgr Piotr Kopyść tle prezentacji dr Piotr Kopyść Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Panu Piotrowi stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku, a także postanowiła wyróżnić jego nowatorskie dokonania naukowe zawarte w dysertacji.3) 23 listopada 2023 r. miała miejsce obrona Pana mgr. Piotra Biesagi:
Praca pt. „Ewolucja dna Doliny Nidy między Stawami a ujściem w późnym glacjalne i holocenie”.
Promotor rozprawy - dr hab., prof. UJK Tomasz Kalicki.
Recenzenci:
> prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
> dr hab. Ewa Smolska (Uniwersytet Warszawski),
> dr hab. Grzegorz Janicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
mgr Piotr Biesagana tle prezentacji dr Piotr Biesagana Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Panu Piotrowi stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku.4) 30 listopada 2023 r. miała miejsce obrona Pani mgr. Karoliny Fularczyk:
Praca pt. „Zmiany hydrograficzne w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w świetle danych kartograficznych i geomorfologicznych”.
Promotor rozprawy - dr hab., prof. UJK Tomasz Kalicki.
Recenzenci:
> dr hab. Joanna Plit (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN),
> dr hab. Maria Fajer (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
> dr hab. Artur Magnuszewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Uniwersytet Warszawski).
mgr Karolina Fularczyk na tle prezentacji dr Karolina Fularczyk Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Pani Karolinie stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku.


Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK wzbogaciło się o nowe geo-obiekty


W dn. 1.12.2023 Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wzbogaciło się o kolejne 6 bloków skalnych z kieleckich kopalni. Z kopalni Głuchowiec w Małogoszczy (firma KOSD Group Sp. z o.o.) otrzymaliśmy 3 bloki piaskowców kredowych, a z kopalni w Wiśniówce (firma Eurovia Kruszywa S.A) - 3 bloki kwarcytów środkowokambryjskich. Są one już ulokowane na terenie naszego Lapidarium (foto).


Bloki skalne otrzymaliśmy z obu kopalni w formie darowizny, a koszt wynajęcia oraz pracy koparko-ładowarki i samochodu transportującego wzięła na siebie niezawodna Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.


kopalnia Głuchowiec piaskowca kredowego kopalnia Głuchowiec piaskowca kredowego kopalnia Głuchowiec piaskowca kredowego kopalnia Głuchowiec piaskowca kredowego kopalnia Głuchowiec piaskowca kredowego kopalnia Wiśniówka kwarcytu środkowokambryjskiego kopalnia Wiśniówka kwarcytu środkowokambryjskiego rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium rozładunek pozyskanych okazów w lapidarium

Prezentowane fotografie, dokumentujące rozbudowę Lapidarium IGINOŚ, zostały wykonane przez prof. UJK dr hab. Marię Górską-Zabielską i dra Grzegorza Wałka.

logo RUSTIK logo RUSTIKDrugie spotkanie z interesariuszami Living Lab Świętokrzyskie Region w ramach realizacji projektu RUSTIK

7 listopada 2023 r. w Nowej Słupi (w Parku Legend) odbyło się drugie spotkanie Living Lab Świętokrzyskie Region w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego RUSTIK.

Celem spotkania była identyfikacja i ocena dostępnych danych i materiałów statystycznych dotyczących turystyki wiejskiej w regionie świętokrzyskim oraz rozpoznanie potrzeb interesariuszy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników Living Lab w zakresie danych służących diagnozie stanu i kształtowaniu rozwoju turystyki wiejskiej w woj. świętokrzyskim.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia wniosków z II spotkania koordynatorów LL, które miało miejsce w Parmie w październiku br. Wnioski zaprezentowała prof. Wioletta Kamińska. W dalszej części spotkania prof. Jerzy Bański zarysował problematykę dot. stanu turystyki wiejskiej w regionie świętokrzyskim, a dyrektor Małgorzata Wilk- Grzywna omówiła znaczenie nowej atrakcji – Parku Legend dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (gminy Nowa Słupia).

Uczestnicy LL mieli także okazję zwiedzić Park Legend oraz uczestniczyć w warsztatach mających na celu zaopiniowanie i weryfikację przygotowanych wcześniej ankiet dotyczących funkcjonowania agroturystyki w regionie świętokrzyskim.

W spotkaniu wzięli czynny udział także studenci z naszego Instytutu.
Na zdjęciu widoczni są Uczestnicy spotkania

Fot. 1 Uczestnicy spotkania

Na zdjęciu widoczni są Uczestnicy spotkania

Fot. 2 Uczestnicy spotkania

Na zdjęciu widoczni są Uczestnicy spotkania

Fot. 3 Uczestnicy spotkania
Dzień Geomorfologa, 15. listopada 2023


W dn. 15. listopada 2023r. obchodzimy Dzień Geomorfologa. Z tej okazji prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, prof. UMK dr hab. Piotr Weckwerth zaprasza na wykład dra Karola Tylmanna pt.: "Recesja południowego skraju ostatniego lądolodu skandynawskiego w świetle datowań głazów narzutowych metodą 10Be".


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apa7-Up-7kXbXxIpfRXi-CMdbO5ItkhqyGHydqbkk2qw1%40thread.tacv2/1698142185148?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7d

Wykład będzie dotyczyć chronologii oraz dynamiki recesji ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Polski oraz Niemiec, rekonstruowanej głównie na podstawie datowania głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be. Przedstawione zostaną dotychczasowe poglądy na przebieg ostatniej deglacjacji tego obszaru, jak również główne problemy i pytania badawcze, które nie doczekały się jeszcze jednoznacznych rozstrzygnięć. Kwestie te są nierzadko powodem ożywionych dyskusji i polemik, ponieważ wyniki datowania osadów i form glacjalnych nie zawsze dają się pogodzić z innymi wynikami i często bardzo trudno jest je korelować na większych obszarach. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w strefie południowego skraju ostatniego lądolodu skandynawskiego gdzie bywa, że lokalne schematy stratygraficzne i modele recesji lądolodu wzajemnie się wykluczają. Jednak coraz większa ilość dostępnych wyników datowania metodą izotopu kosmogenicznego 10Be wraz z istniejącymi danymi geochronologicznymi (daty radiowęglowe, daty luminescencyjne, czy inne daty kosmogeniczne) pozwalają z jednej strony na potwierdzenie części koncepcji znanych z literatury, a z drugiej strony na zaproponowanie nowych interpretacji i modeli, które być może pozwolą na pełniejsze zrozumienie dynamiki ostatniej deglacjacji w tej części Niżu Europejskiego.

Parma 2023


W dniach 16-20 października 2023 r. w Parmie (Włochy) odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów Living Labs (LL) w ramach realizacji projektu Europa- Horyzont Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes RUSTIK. W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele 14 regionów pilotażowych z 10 krajów Europy.


Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektu, głównie w realizacji LL.


Region Świętokrzyski reprezentowali prof. Jerzy Bański i prof. Wioletta Kamińska z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach oraz Małgorzata Wilk-Grzywna – dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.


Prof. J. Bański, prof. W. Kamińska z logiem rustik na tle krajobrazu

Prof. J. Bański, prof. W. Kamińska
prof. W. Kamińska, dyr. M. Wilk-Grzywna, prof. J. Bański podczas wykładów

Prof. W. Kamińska, dyr. M. Wilk-Grzywna, prof. J. Bański
prof. J. Bański podczas prezentacji

Prof. J. Bański
Drugi Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności


Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK w Toruniu, zaprasza do udziału w obchodach tegorocznej edycji 2. Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności organizowanego przez International Association of Geomorphologists. W ramach tego wydarzenia, w dniu 16 października (w godzinach 16:00-17:40 (15:00-16:40 CET)), odbędzie się webinarium pt. „Geomorphological Diversity of the IUGS Geological Heritage Sites”, które będzie prowadził m.in. prof. Zbigniew Zwoliński (UAM Poznań), a pierwszy z wykładów pt. Geoheritage sites of global significance - introduction to the IUGS "Geological heritage sites" project" zaprezentuje prof. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego.


Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności organizowanego przez IAG można znaleźć pod linkiem:

http://www.geomorph.org/2023/09/iag-webinar-for-the-international-geodiversity-day-2023/?fbclid=IwAR2PLb4t5WV6CCR7IpVGPLTVs_eg7l5BF5kLbJVTmFb6IYZDGvRuhOL6QM0

Do udziału w webinarium wymagana jest rejestracja, która możliwa jest pod linkiem:

https://www.eventbrite.co.uk/e/geomorphological-diversity-of-the-iugs-geological-heritage-sites-registration-726651643627?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR11u8q3b67pYvNeICyOfxUxYLGdaiz7Feb5klf1z0EEDdoiqBdOA_IWymg

Plakat Drugiego Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności

Georóżnorodność odnosi się do naturalnej różnorodności powierzchni Ziemi, dotyczącej geologii (m.in. skał, minerałów, wulkanów, skamieniałości), geomorfologii (ukształtowania terenu, topografii, procesów fizycznych i antropogenicznych), hydrologii, gleby i klimatologii, w tym ich powiązań, struktur, procesów (endogenicznych i egzogenicznych), systemów i wkładu w krajobraz. Georóżnorodność jest nieodłączną właściwością terytorium, stanowiącą podstawę utrzymania życia na Ziemi i funkcjonowania geoekosystemów oraz ich usług. Georóżnorodność pomaga również regulować cykle geochemiczne i dostarczać materiały, energię, wodę, żywność i różne zasoby, w tym zasoby kulturowe i oparte na wiedzy, co przekłada się na zwiększenie dobrobytu społeczeństwa. Wszystkie te korzyści (świadczenia regulacji, wsparcia i zaopatrzenia, a także kulturotwórcze, naukowe i edukacyjne) płynące z georóżnorodności, znane są jako usługi/świadczenia geosystemowe. Różnią się one od usług/świadczeń ekosystemowych trzema podstawowymi aspektami: przestrzenią, skalą i czasem (tj. geosystem został ukształtowany w czasie geologicznym przez procesy, które mają tendencję do większych rozmiarów niż dynamika ekosystemu).

Plakat oficjalny Dzień Krajobrazu 2023

Członkowie KIELECKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO na czele z DYREKCJĄ INSTYTUTU GEOGRAFII I NAUK O ŚRODOWISKU UJK mają przyjemność zaprosić Uczniów wraz z Nauczycielami na OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU 2023 pod hasłem „DOCEŃ LOKALNOŚĆ”!

Odbędą się one 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (piątek) na WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH UJK W KIELCACH, a rozpoczną się O GODZINIE 10:00.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że partnerami i współtwórcami tegorocznej edycji Dnia Krajobrazu w IGiNoŚ UJK są: ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH oraz DEPARTAMENT IT WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wysłuchania intersujących PRELEKCJI zaproszonych Gości, a także wzięcia udziału w pokazach tematycznych (szczegóły w kolejnym komunikacie). Wśród UCZNIÓW, uczestników wydarzenia zostanie przeprowadzony także KONKURS z nagrodami!

Odpowiednie szczegóły znajdują się w Komunikacie Dnia Krajobrazu 2023 lub na plakatach.

ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA GRUP SZKOLNYCH prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy
Ze względu komfort Uczestników i ograniczoną pojemność auli, w zapisach uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!


Informacje na temat Dnia Krajobrazu w Polsce można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2023

https://www.facebook.com/GeneralnaDyrekcjaOchronySrodowiska
Uczestnicy festiwalu wiatru przed ambulansem do pomiarów zanieczyszczenia

Trzecia edycja „Festiwalu Wiatru” w UJK już za nami

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7 w dniu 22.09.2023 gościliśmy uczestników trzeciej edycji „Festiwalu Wiatru” organizowanego przez Miasto Kielce.

W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z trzech podstawówek: SP 22 w Kielcach, SP Integracyjna nr 11 w Kielcach i SP w Jeleniowie. Przyjechali do nas także licealiści z Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego Małogoszcz.

Uczestnicy zostali przywitani przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr. hab. Dariusza Banasia, prof. UJK, oraz Prodziekana dr. hab. Rafała Kozłowskiego, prof. UJK. W trakcie wydarzenia można było wysłuchać wykładu dr. Pawła Przepióry z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK – „Wiatr i jego znaczenie w kształtowaniu warunków pogodowych”.

Po wykładzie nasi goście udali się na warsztaty. Wspólnie z dr. Mirosławem Szwedem zgłębiali „Tajemnice rafy koralowej”, Marcin Drabik ze swoimi asystentkami opowiadał w Obserwatorium Astronomicznym o planetach, meteoroidach i nie tylko. Na dziedzińcu wydziału można było z bliska obejrzeć mobilne laboratorium zanieczyszczenia powietrza, które prezentowali dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski, dr Joanna Przybylska i mgr Aneta Kozłowska.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w Festiwalu Wiatru.

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/IGiNoS.UJK.Edu
Dr Mirosław Szwed

Z wielką radością informujemy, że Dr Mirosław Szwed – adiunkt w Zakładzie Badań Środowiska i Geoinformacji, zdobył grant Narodowego Centrum Nauki!!!

W konkursie MINIATURA7 projekt Pana Doktora zatytułowany „Identyfikacja zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem sieci neuronowych” był najwyżej ocenionym wnioskiem w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.


Serdecznie gratulujemy w pełni zasłużonego sukcesu!!!!
Promocja nowego kierunku studiów Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

W dniach 20-21 czerwca 2023 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku odbył się Świętokrzyski Konwent Informatyków.

Wydarzenie zorganizowane przez Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego było skierowane do pracowników reprezentujących jednostki organizacyjne, głównie w obszarze informatycznym, informacji przestrzennej oraz edukacji.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego reprezentowali: prof. UJK Roman Suligowski, dr Grzegorz Wałek oraz mgr Piotr Kopyść (student Szkoły Doktorskiej), wygłaszając referat dotyczący zastosowań naziemnej fotogrametrii w badaniach przyrodniczych.

Czynny udział w konferencji był ważnym elementem promocji nowego kierunku studiów licencjackich Geoinformacja z gospodarką przestrzenną, uruchamianego w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku od października 2023 roku.


na zdjęciu widać profesora UJK Romana Suligowskiego, doktora Grzegorza Wałka oraz magistra Piotra Kopyścia na tle plakatu promującego wydarzenie

Od prawej stoją: Sławomir Leśniewski – z-ca dyrektora Departamentu IT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Roman Suligowski – z-ca dyrektora Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, Grzegorz Wałek – adiunkt w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK

Nowe kierunki studiów w ofercie kształcenia Instytutu!!!!!!

Z przyjemnością informujemy, że w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK, począwszy od 1 października 2023 roku uruchamiane są 2 nowe kierunki studiów:

 • Geoinformacja z gospodarką przestrzenną – studia I stopnia, licencjackie, 3-letnie, profil ogólnoakademicki
 • Turystyka zrównoważona – studia II stopnia, magisterskie uzupełniające po licencjacie, 2-letnie, profil ogólnoakademicki

Programy kształcenia na tych kierunkach zostały zatwierdzone i przyjęte uchwałami Senatu UJK w dniu 30.III. br.

Oferta kształcenia w Instytucie na rok akademicki 2023/24 obejmuje następujące kierunki:

 • Geografia – studia I i II stopnia
 • Ochrona Środowiska – studia I i II stopnia
 • Turystyka i rekreacja – studia I stopnia
 • Turystyka zrównoważona – studia II stopnia
 • Geoinformacja z gospodarką przestrzenną – studia I stopnia

Rozpoczęcie rejestracji na studia w roku akad. 2023/24 rozpoczyna się 1 czerwca br.

Zapraszamy
logo RUSTIK logo RUSTIK16 maja 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie z interesariuszami w ramach projektu RUSTIC – LL Świętokrzyskie Region.

W spotkaniu wzięło udział 17 osób. Wśród interesariuszy byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną oraz osoby reprezentujące świat nauki.

W pierwszej części spotkania prof. Jerzy Bański omówił koncepcję Programu RUSTIC ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań Living Labs, a W. Kamińska przedstawiła informację dotyczącą sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Druga część spotkania rozpoczęła się od prezentacji dot. wyzwań w turystyce regionu świętokrzyskiego, którą przedstawiły przedstawicielki Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – M. Wilk-Grzywna i A. Szczawurska.

W trzeciej części spotkania interesariusze dyskutowali o możliwościach aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego.

Na zdjęciu widoczni są Uczestnicy spotkania

Fot. 1 Uczestnicy spotkania

W. Kamińska prezentuje sytuację demograficzna na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego

Fot. 2 W. Kamińska prezentuje sytuację demograficzna na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego

M. Wilk-Grzywna przedstawia wyzwania w turystyce regionu świętokrzyskiego

Fot. 3 M. Wilk-Grzywna przedstawia wyzwania w turystyce regionu świętokrzyskiego
Szkolenie certyfikacyjne w ramach projektu "Akcelerator rozwoju UJK w Kielcach - obsługa w turystyce zdrowotnej

Informujemy, że do 30.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia na szkolenie wraz z egzaminem certyfikacyjnym do uzyskania kwalifikacji rynkowej pn.: OBSŁUGA W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adresaci szkolenia:

 • studenci kierunku turystyka i rekreacja – pierwszy stopień, semestr III, IV, V, VI
 • studenci kierunku geografia - pierwszy stopień, semestr III, IV, V, VI

Cel szkolenia: uzyskanie kwalifikacji zawodowej wykraczającej poza program studiów zgodnie z wymaganiami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa w turystyce zdrowotnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 24.09.2019r, poz. 869).

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • wybrane elementy organizacji systemu opieki zdrowotnej związane z turystyką zdrowotną
 • elementy programu pobytu w instytucji świadczącej usługi dla turystów zdrowotnych
 • wybrane regulacje prawne świadczenia usług turystycznych
 • zasady oraz metody komunikacji i współpracy z turystą zdrowotnym
 • zasady współpracy z turystą zdrowotnym i jego otoczeniem

Termin i miejsce szkolenia: maj – lipiec 2023 szkolenie hybrydowe: zajęcia stacjonarne w wymiarze 4 godzin – sale Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, zajęcia e-learningowe w wymiarze 12 godzin, (3 moduły x 4godz/moduł), materiały do samokształcenia w formie e-booków - 3 moduły kształcenia, indywidualne konsultacje z ekspertem 1 godz./os (opcjonalnie)

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu: Zarządzenie nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 maja 2023 roku.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 24 maja 2023 r. do 30 maja 2023 roku w formie papierowej w sekretariacie Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, Kielce ul. Uniwersytecka 7, sekretariat - pokój nr 113, w godzinach 8.00 - 14.00.

Kontakt: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 63 72

Liczba miejsc jest ograniczona i zakłada udział 15 studentów w szkoleniu.

Pliki do pobrania:
Regulamin projektu na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Formularz zgłoszeniowy
Dzień Geografa 2023 w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK

Wiosna to doskonała pora roku na odkrywanie świata. Przekonali się o tym uczniowie świętokrzyskich szkół średnich, którzy 27 kwietnia wzięli udział w uczelnianych obchodach Dnia Geografa. Organizatorami uroczystości byli pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz członkowie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Celem obchodów było uświadomienie roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej oraz aplikacyjnej, a także geografii jako przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia.

Obchody Dnia Geografa Honorowym Patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, a także Dziekan WNŚiP UJK, dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś.

W trakcie wydarzenia jako pierwszy głos zabrał dr Patryk Brambert – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Dnia Geografa, pracownik Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, a także Przewodniczący Kieleckiego Oddziału PTG. Na wstępie powitał przybyłych gości, a także krótko przedstawił program wydarzenia. Jako druga wystąpiła Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, która wyraziła radość z powodu obecności wielu uczniów. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr. hab. prof. UJK Dariusza Banasia oraz dr. hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, Zastępcy Dyrektora ds. kształcenia w IGiNoŚ. Obaj naukowcy przedstawili korzyści płynące ze studiowania geografii, a także wyzwania, przed którymi stoi współczesna nauka.

- Żyjemy obecnie w czasach, w których mamy bardzo wiele problemów związanych ze środowiskiem. Są to problemy związane np. ze zmianami klimatu, kurczeniem się zasobów, zbyt dużą populacją ludzkości, czy degradacją środowiska naturalnego. Są to zagadnienia, które są przedmiotem badawczym geografii – mówił dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś.

W programie sesji plenarnej znalazły się dwa wykłady. Jako pierwszy wystąpił dr Cezary Jastrzębski, który przygotował prezentację pt. „Dziedzictwo kulturowe projektowanego Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”. Z kolei mgr Piotr Kopyść – reprezentant Szkoły Doktorskiej UJK – przedstawił wyniki badań nt. „Wpływu ruchu ciężkich pojazdów na szlaki turystyczne w lasach miejskich”.

Punktem programu, na który uczniowie czekali z niecierpliwością, była kolejna edycja GeoQuizu „Zrozumieć ziemię”. W rywalizacji, przygotowanej przez dr hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, wzięło udział 7 drużyn. W quizie nie zabrakło pytań dotyczących m.in. metod prezentacji kartograficznych, procesów górotwórczych oraz najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. Laureatami konkursu zostali Natalia Batóg, Aneta Karbowska i Szymon Zawadzki, reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Drugie miejsce zajęli Jakub Klewski, Gniewomir Leśniewski i Nicolas Ziarko – uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Maksymilian Gront, Wiktor Pająk oraz Szczepan Winiarski. Zespoły te otrzymały atrakcyjne nagrody, które zostały ufundowane przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zwieńczeniem Dnia Geografa było 7 warsztatów przygotowanych przez pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Różnorodność warsztatów dobrze obrazują ich tytuły, które były następujące:

 • „Kielce w morzu? Na pustyni? A może pod lądolodem?” (prowadzący: dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska)
 • „Gleba w badaniach geograficznych” (dr hab. prof. UJK Artur Zieliński)
 • „Układy przestrzenne wsi w Polsce” (dr Monika Cepil)
 • „Uwolnij w sobie geografa” (dr Irena Dybska-Jakóbkiewcz, dr Iwona Kopacz-Wyrwał)
 • „Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze – Augmented Reality Sandbox” (dr Marcin Frączek)
 • „Wprowadzenie do geoinformacji” (dr Grzegorz Wałek)
 • „Odkrywanie świata z »Małym Księciem«” (mgr Urszula Tłuczkiewicz)

Oferta warsztatów spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami ze strony uczniów.

Podczas całych obchodów można było podziwiać barwną wystawę tematyczną dotyczącą „Walorów geoturystycznych wadi w Jordanii”, autorstwa dr hab. prof. UJK Małgorzaty Ludwikowskiej-Kędzi oraz mgr Agnieszki Dowgiałło-Perkowskiej.

W Dniu Geografa wzięło udział łącznie 168 osób. Wśród Uczestników, znaleźli się Uczniowie ze szkół: z Kielc (SP nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach; III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach; VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach), Końskich (II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich), Radomia (IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu) i Zagnańska (Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku).

Komitet Organizacyjny Dnia Geografa 2023 w Kielcach:

* Honorowy Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • prof. dr hab. Wioletta Kamińska – Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku
 • dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk – Z-ca Dyrektora ds. kształcenia
 • dr hab. prof. UJK Roman Suligowski – Z-ca Dyrektora ds. naukowych

* Komitet Organizacyjny:

 • dr Patryk Brambert – przewodniczący
 • dr Grzegorz Wałek – sekretarz
 • dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska
 • dr Monika Cepil
 • dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz
 • dr Iwona Kopacz-Wyrwał
 • mgr Urszula Tłuczkiewicz
 • Marta Błaut
 • Martyna Grys
 • Karolina Kądziela
 • Aleksandra Korban
 • Paulina Kurpińska
 • Marcelina Maturlak
 • Emilia Staciwa
 • Alicja Szafirska
 • Radosław Śmieszek
 • Magdalena Ziółkowska
  • Więcej:

   https://www.facebook.com/IGiNoS.UJK.Edu/

   https://ujk.edu.pl/news/?id=6372&c=4

   Krótka wideorelacja Uniwersyteckiego Centrum Mediów – link do pobrania:

   https://we.tl/t-KIAteh3672

   Fotorelacja autorstwa: mgr Michał Brzoza (Sekcja Promocji UJK), Marta Błaut (studentka geografii w IGiNoŚ) – link do pobrania:

   https://we.tl/t-AfiVTvcWgD
   Fotorelacja z ćwiczeń terenowych Rumunia 2023

   Jaskinia krasowa w Parku Narodowym Aggtelek

   1. Jaskinia krasowa w Parku Narodowym Aggtelek

   Wesoły Cmentarz, obiekt UNESCO, Sapanta

   2. Wesoły Cmentarz, obiekt UNESCO, Sapanta

   Typowa dla Maramureszu brama wjazdowa na wiejską posesję, Skansen Wsi Maramurskiej

   3. Typowa dla Maramureszu brama wjazdowa na wiejską posesję, Skansen Wsi Maramurskiej

   Kopalnia Soli, Salina Turda

   4. Kopalnia Soli, Salina Turda

   Przed domem rodzinnym Vlada Palovnika, zw. Księciem Drakulą, w Sighisoara; starówka na LŚDK UNESCO

   5. Przed domem rodzinnym Vlada Palovnika, zw. Księciem Drakulą, w Sighisoara; starówka na LŚDK UNESCO

   Warowny gród kościelny Viscri, obiekt UNESCO

   6. Warowny gród kościelny Viscri, obiekt UNESCO

   Warowny gród kościelny Viscri, obiekt UNESCO

   7. Warowny gród kościelny Viscri, obiekt UNESCO

   Przykład starej zabudowy saskiej, Viscri

   8. Przykład starej zabudowy saskiej, Viscri

   Typowa dla saskich kolonizatorów zabudowa wiejska, Viscri

   9. Typowa dla saskich kolonizatorów zabudowa wiejska, Viscri

   Ośnieżone szczyty rzeźby alpejskiej Gór Fogaraskich, pd. łuk Karpat

   10. Ośnieżone szczyty rzeźby alpejskiej Gór Fogaraskich, pd. łuk Karpat

   Na zamku krzyżacko-książęcym Bran

   11. Na zamku krzyżacko-książęcym Bran

   Stare miasto w Sybinie, obiekt UNESCO

   12. Stare miasto w Sybinie, obiekt UNESCO

   Spacer po starym miestem w Sybinie

   13. Spacer po starym miestem w Sybinie

   Kościelny gród obronny w Calnic, obiekt UNESCO

   14. Kościelny gród obronny w Calnic, obiekt UNESCO

   Zamek książęcy w Hunedoara

   15. Zamek książęcy w Hunedoara

   Jaskinia Lodowa w Parku Narodowym Apuseni

   16. Jaskinia Lodowa w Parku Narodowym Apuseni

   Jaskinia Lodowa w Parku Narodowym Apuseni

   17. Jaskinia Lodowa w Parku Narodowym Apuseni

   Lód w Jaskini Lodowej jest reliktem epoki glacjalnej sprzed 20 tys. lat

   18. Lód w Jaskini Lodowej jest reliktem epoki glacjalnej sprzed 20 tys. lat

   Architektura art nouveau w Oradea

   19. Architektura art nouveau w Oradea

   Architektura art nouveau w Oradea

   20. Architektura art nouveau w Oradea

   Resztki europejskiego stepu - puszty - chroni się w węgierskim Parku Narodowym Hortobagy

   21. Resztki europejskiego stepu - puszty - chroni się w węgierskim Parku Narodowym Hortobagy

   Na tle konfluencji rzek Bodrog (z lewej) i Cisy, Tokaj, region UNESCO

   22. Na tle konfluencji rzek Bodrog (z lewej) i Cisy, Tokaj, region UNESCO

   Region Tokaj, UNESCO, reprezentowany w dekoracyjnej kutej bramie

   23. Region Tokaj, UNESCO, reprezentowany w dekoracyjnej kutej bramie
   Komunikat

   Szanowni Państwo,

   W związku z Obchodami Ogólnopolskiego Dnia Geografa (23 kwietnia) Dyrekcja Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Członkowie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego mają przyjemność zaprosić Uczniów wraz z Nauczycielami na regionalne obchody Dnia Geografa!

   plakat informujący o programie dnia geografa

   Odbędą się one 27 kwietnia 2023 r. w gościnnych progach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach, w tym w laboratoriach i pracowniach IGiNoŚ, a rozpoczną się o godzinie 10:00.

   Osoby zainteresowane zapraszamy do wysłuchania dwóch bardzo interesujących prelekcji, wzięcia udziału w GeoQuizie, obejrzenia wystawy oraz do uczestnictwa w wybranych wcześniej warsztatach.

   Szczegóły znajdują się na plakacie i w programie Dnia Geografa.

   Grupy szkolne prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, zadeklarowanie udziału w warsztatach, dobrowolne zgłoszenie 3-osobowego zespołu uczniów, który weźmie udział w GeoQuizie, a następnie przesłanie karty na adres: grzegorz.walek@ujk.edu.pl, w terminie do 21 kwietnia.

   Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

   Komitet Organizacyjny Dnia Geografa

   P.S. Więcej informacji na naszych stronach:

   https://www.facebook.com/IGiNoS.UJK.Edu

   https://www.facebook.com/PTGeogrKielce

   i pod numerami telefonów...
   41-349-63-98 (dr Patryk Brambert – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
   lub
   41-349-64-09 (dr Grzegorz Wałek – Sekretarz).
   Szanowni Państwo,

   informujemy, że od dzisiaj do 14 kwietnia br. (o 2 tygodnie), decyzją Przewodniczącej UKK i Prorektor ds. Kształcenia - Pani dr hab. inż. Barbary Gawdzik, prof. UJK, przedłużona została ankietyzacja nauczycieli akademickich/osób prowadzących zajęcia w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem (ankieta nr 1).
   Nowy ambulans pomiarowy

   Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku wzbogacił się o kolejny unikalny sprzęt badawczy służący pomiarom zanieczyszczeń powietrza. Pracownia Badań Środowiska wchodząca w skład Centrum Badań i Analiz UJK posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1622 na akredytowane pomiary gazów (SO2, NO, NO2, NOx, O3) oraz jako jedyna w Polsce na automatyczne pomiary pyłu PM 2,5 i PM10 wg normy PN-EN 16450:2017-05. Ambulans pomiarowy został zakupiony ze środków projektu realizowanego wspólnie z firmą Lemitor Ochrona Środowiska z Wrocławia oraz Politechniką Warszawską. Dzięki posiadaniu tego urządzenia jednostka jest w stanie rozszerzyć ofertę badań komercyjnych np. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Koszt zakupu złożonej aparatury badawczej w ramach projektu, do badań naukowych i komercyjnych wynosi około miliona złotych netto.

   Kierownik Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji
   dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

   Ambulans pomiarowy marki Toyota na tle głównego wejścia do Rektoratu UJK Ambulans pomiarowy marki Toyota na tle głównego wejścia do Rektoratu UJK Aparatura pomiarowa w ambulansie Aparatura pomiarowa w ambulansie Ambulans pomiarowy marki Toyota na tle budynku G UJK Ambulans pomiarowy marki Toyota na tle budynku G UJK

   https://kielce.tvp.pl/66934221/laboratorium-na-kolach-uniwersytet-jana-kochanowskiego-wzbogacil-sie-o-ambulans-badawczy
   IV Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii

   Plakat predstawia młodzież która zwiedza kopalnię dolomitów winna oraz okolice Łagowa

   Sprawozdanie z IVMTG
   Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

   Wyzwania współczesnej edukacji geograficznej

   Kraków, 3-4 marca 2023 r.

   Od lewej: prof. R. Suligowski, dr W. Kilar – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prof. W. Kamińska, prof. M. Jędrusik- przewodniczący KKJG, prof. M. Mularczyk.

   Od lewej: prof. R. Suligowski, dr W. Kilar – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prof. W. Kamińska, prof. M. Jędrusik- przewodniczący KKJG, prof. M. Mularczyk.

   Dyrektorzy naszego Instytutu: prof. Wioletta Kamińska, prof. Mirosław Mularczyk i prof. Roman Suligowski wzięli udział w Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych (KKJG). W tym roku spotkanie to odbyło się w Krakowie w murach Uniwersytetu Pedagogicznego. Na konferencji omawiane były aktualne problemy geografii i geografów.
   Profesor Wioletta Kamińska wśród członków Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026

   Profesor Wioletta Kamińska odbiera nominację na członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026

   28 lutego 2023 r. w Warszawie zostały wręczone nominacje 35 członkom Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026. W tej grupie znalazła się prof. dr hab. Wioletta Kamińska – dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku naszego Uniwersytetu.

   Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN jest jednym z komitetów problemowych działających przy Prezydium PAN. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i przestrzennego zagospodarowania kraju. Skład Komitetu jest celowo dobranym zespołem naukowców – ekspertów, a także reprezentantów urzędów administracji państwowej. Komitet, jako stały organ Akademii działający bezpośrednio przy Prezydium PAN, pełni w znaczącej mierze funkcje doradcze i opiniodawcze.

   Pani Profesor Wioletta Kamińska jest członkiem Komitetu od 2011 r. W latach 2011-2022 pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Obszarów Wiejskich. Specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

   Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!!!
   Spotkanie inauguracyjne Living Lab w ramach programu RUSTIC – Barcelona 2023

   logo RUSTIK logo RUSTIK   Z przyjemnością informujemy, że w zeszłym tygodniu w Barcelonie odbyło się inauguracyjne spotkanie Living Lab (LL) w ramach realizacji projektu Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK) (program UE - Horyzont Europa).

   W spotkaniu wzięli udział pracownicy naszego Instytutu:

   prof. Jerzy Bański i prof. Wioletta Kamińska.

   Living Labs to metoda projektowania, testowania i wyciągania wniosków z innowacji społecznych i technicznych w czasie rzeczywistym.

   Nasi Profesorowie zdobyli trzecie miejsce w konkursie Communication Champion.

   Dyplom prof. Jerzego Bańskiego i prof. Wioletty Kamińskiej za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Communication Champion

   Gratulujemy!!!!
   Szanowni Państwo,

   podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, w dniach 1-7 marca, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbędzie się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy, wycieczki terenowe itp. Wydarzenia te będą miały zarówno charakter spotkań zdalnych, hybrydowych lub odbywających się w trybie kontaktowym.

   Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK włącza się w obchody IV Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w dn. 2 marca 2023 r. Będą to:

   1. Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

   godz. 9.30: prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska - Wykład pt.: "Geomorfologia na wyciągniecie ręki" (wykład zostanie wygłoszony na Wydz. Humanistycznym UJK, nagrany i upowszechniony na dostępnej platformie edukacyjnej UJK)

   2. Sesja Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego

   godz. 10.00-12.00: dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. UJK, prof. dr hab. Barbara Woronko - Warsztaty terenowe w Górach Świętokrzyskich: "Kropla Wody Budowniczym"

   Serdecznie zapraszamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z bogatym programem obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce oraz do udziału w jak największej liczbie zaplanowanych wydarzeń.

   Zapraszamy również do uczestniczenia w webinariach przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists - IAG), które będą poświęcone badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje IAG Webinar – Eastern Europe, który odbędzie się w poniedziałek, 6 marca w godz. 12:00-16.00 (CET) (prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu). W ramach tego webinarium wyniki swoich badań geomorfologicznych zaprezentują Młodzi Geomorfolodzy z Polski, Zofia Owczarek (UWr) oraz Mateusz Suwiński (UMK w Toruniu). Szczegóły dotyczące tego i innych webinariów znajdują się w programie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce (https://sgp.umk.pl/category/mtg23/) oraz na stronie internetowej IAG http://www.geomorph.org/international-geomorphology-week-2023/.

   Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i Organizatorzy
   SPEKTAKULARNY SUKCES INSTYTUTU

   Z wielkim zadowoleniem i satysfakcją informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki w obu dyscyplinach naukowych prowadzonych w naszym Instytucie tj.:

   Nauki o Ziemi i środowisku

   oraz

   Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

   przyznano kategorię naukową B+. Oznacza to, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obu dyscyplinach.

   Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do współpracy.
   Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge (RUSTIK)

   2023-01-22

   logo RUSTIK logo RUSTIK   Z satysfakcją informujemy, że pracownicy naszego Instytutu rozpoczęli realizację projektu pt. Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK) w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa. Badania będą prowadzone w latach 2022-2026.

   Głównym celem RUSTIK jest wspieranie podmiotów działających w społecznościach wiejskich oraz decydentów w kształtowaniu nowych strategii, inicjatyw i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

   Konsorcjum składa się z 31 instytucji działających w 12 państwach europejskich. Z ramienia naszego Uniwersytetu badania będą realizować prof. dr hab. Jerzy Bański i prof. dr hab. Wioletta Kamińska.
   Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry” Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na wystawę poświęconą 50 rocznicy udostępnienia Jaskini Raj dla ruchu turystycznego. Honorowy patronat przyjęli, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pan dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK oraz Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, Pani prof. dr hab. Wioletta Kamińska.


   Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 w holu głównym bud. G Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Uniwersyteckiej 7.


   Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia 2023 roku.

   „Oczami odkrywcy….
   – Wszedłem pierwszy, bo byłem najchudszy. Ostrożnie stawiałem kroki, bo nie wiedziałem, czy bezpiecznie zejdę niżej, czy spadnę w kilkudziesięciometrową przepaść. Koledzy na początku trzymali mnie za ubranie, a ja wyczułem pod stopami, że zejście jest łagodne. Chwilę potem wzrok przyzwyczaił się do ciemności. Miałem siedemnaście lat i nagle zobaczyłem raj. Cała podłoga była biała, jakby wysadzana masą perłową i skrzyła się tak, jakby ktoś rozsypał brylanty. Moc iskier, inna planeta – wspomina pierwsze wrażenie jeden z czterech odkrywców jaskini RAJ, Zbigniew Bochajewski.


   Do dziś jaskinia „Raj” uchodzi za najpiękniejszą w Polsce, udostępnioną do zwiedzania. Nie wiedzielibyśmy nic o niej, gdyby nie czterech uczniów z krakowskiego Technikum Geologicznego, którzy latem 1964 roku w ramach praktyk terenowych, przyjechali do Chęcin, by eksplorować okoliczne tereny i nanosić na mapy różne opisy. Prowadząc pomiary wzgórza Malik, odkryli przysypane kamieniami wejście do jaskini, a jednym z odkrywców był właśnie pan Zbigniew Bochajewski.


   – Ja byłem najchudszy, więc pierwszy zacząłem przeciskać się do wnętrza. Nie wiedziałem co jest w środku. Równie dobrze mogła być kilkudziesięciometrowa przepaść, ale wyczułem stopami, że zejście jest łagodne. Zacząłem więc ostrożnie schodzić w ciemność. Chwilę potem wzrok przyzwyczaił się. To była jakaś jaskinia. Na tyle wysoka, że dało się chodzić bez schylania, pod stopami czułem poziome podłoże. Już przy wejściu znalazłem kilka, niestety odłamanych, stalaktytów. Wyglądało to tak, jakby ktoś tu już wcześniej był. I potem dowiedzieliśmy, że byli mieszkańcy okolic, którzy z tego rumowiska brali kamień na budowę domów. Ale oni nie wchodzili głębiej. A my weszliśmy. Gdy zapaliliśmy latarkę, zobaczyłem najpiękniejszy obraz, którzy przekraczał moją wyobraźnię. Pod stopami miałem coś w rodzaju płaskiej perłowej podłogi, która skrzyła się tysiącami iskier. Jak z innej planety. Potem zobaczyłem tysiące stalaktytów i stalagmitów. Chwilę potem zeszli do mnie pozostali koledzy. Spędziliśmy w jaskini trzy godziny, straciliśmy poczucie czasu. To było coś pięknego. Coś jak z innej planety – wspomina Zbigniew Bochajewski.


   Kiedy uczniowie wyszli z jaskini, poinformowali swoją panią profesor Mirosławę Boczar z technikum o dokonanym odkryciu. Nie uwierzyła, a nawet nakrzyczała, ale wkrótce poszli razem z nią, żeby obejrzeć wspólnie to niezwykłe miejsce.

   – Przeżyła szok, podobnie jak my wcześniej. No, a potem zaproponowałem, aby jaskinię nazwać „Raj”. Dlaczego „Raj”? Z dwóch powodów. Po pierwsze miejscowi na wszystkie okoliczne jaskinie mówili „piekło”. Pomyślałem więc, że skoro inne jaskinie to piekła, to niech ta, taka piękna będzie dla przeciwieństwa „Rajem”. Ale też był drugi powód. Nasza Pani profesor z technikum często lubiła mawiać, że coś jest „rajem dla geologa”. A ta jaskinia naprawdę była rajem dla geologa i dlatego nazwałem ją „Raj”. Wszyscy zgodziliśmy się, że taką nazwę powinna nosić – wspomina Zbigniew Bochajewski.


   Jaskinię udostępniono turystom dopiero osiem lat po jej odkryciu przez uczniów krakowskiego technikum geologicznego, bo oni odkryli ją już latem 1964 roku, a w tym roku mija dokładnie 50 lat od momentu jej udostępnienia. Od tego czasu sporo się zmieniło.


   Jaskinię zwiedza około 100 tysięcy turystów rocznie i jest to przewidziany przez naukowców po udostępnieniu jaskini dla ruchu turystycznego poziom frekwencji. Obiekt zimą jest całkowicie zamykany przed turystami na dwa miesiące, a wiosną, latem i jesienią trzeba rezerwować bilety – czasem na kilka tygodni do przodu. Operatorem Jaskini Raj jest Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry” Sp. z o.o.

   Kierownik Zakładu Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
   Dyrektor Spółki, Prezes Zarządu Piotr Dwurnik
   Z przyjemnością informujemy, że nakładem Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, ukazała się pięknie wydana, bogato ilustrowana „Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”.

   Okładka monografii na której są zdjęcia krajobrazu regionu świętokrzyskiego

   Jej Redaktorem naukowych i technicznym jest dr hab. inż. prof. UJK Anna Świercz, pracująca w Zakładzie Geomorfologii i Geoarcheologii Naszego Instytutu.


   Przygotowanie tej cennej publikacji trwało niemal dwa lata, a w interdyscyplinarnym gronie 33 Autorów poszczególnych rozdziałów znalazło się siedmiu pracowników i doktorantka Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK.


   Są nimi (w kolejności alfabetycznej):

   • Dr Patryk Brambert - Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
   • Prof. dr hab. Tadeusz Ciupa - Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji,
   • Mgr Karolina Fularczyk - studia doktoranckie,
   • Dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska - Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
   • Dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki - Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii,
   • Dr Paweł Przepióra - Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii,
   • Dr hab. prof. UJK Roman Suligowski - Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji,
   • Dr hab. inż. prof. UJK Anna Świercz - Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii.

   Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich Autorów oraz Dyrekcji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, która sfinansowała druk tego dzieła.
   W środę 16 listopada odbył się kolejny światowy dzień systemów informacji geograficznej - GIS Day 2022. Z tej okazji w naszym Instytucie zorganizowaliśmy konferencję zatytułowaną "GIS Day - zainspirowany danymi". Referaty wygłosili naukowcy i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Gościliśmy również uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika z Buska Zdroju.

   Uczniowie słuchają wykładu z okazji GIS Day

   GIS DAY 2022
   Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
   śp. dr. Bolesława Kowalskiego
   wieloletniego pracownika Instytutu Geografii.


   Pamiętamy Jego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz wkład organizacyjny w rozwój Instytutu Geografii. Pozostanie w naszej pamięci Jego życzliwość, serdeczność, które czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

   Cześć Jego Pamięci
   Dzień Krajobrazu 2022 w IGiNoŚ UJK

   W czwartek 20 października odbył się niezwykle udany Dzień Krajobrazu 2022 pod hasłem „Krajobraz – doświadczam w pełni”, który został zorganizowany przez Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK, Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

   Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację i w realizację. Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK dr hab., prof. UJK Dariuszowi Banasiowi, za wsparcie naszych obchodów, w tym oficjalne otwarcie Dnia Krajobrazu oraz ufundowanie cennych nagród rzeczowych dla Laureatów konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz w obiektywie”. Dziękujemy Dyrekcji Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK za owocną współpracę.

   Dziękujemy wszystkim Członkom Jury konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz w obiektywie”: dr. hab., prof. UJK Mirosławowi Mularczykowi, dr. Patrykowi Brambertowi, dr Monice Cepil, dr Iwonie Kopacz-Wyrwał, dr. Grzegorzowi Wałkowi oraz ekspertom w tematyce fotografii krajobrazu – Panu Sławomirowi Mazurowi oraz Panu Piotrowi Michalcowi.

   Gratulujemy naszym Szanownym Gościom, fotografom – Piotrowi Michalcowi (Kadry na luzie) oraz Sławomirowi Mazurowi (Sławomir Mazur fotografia) – którzy wygłosili prelekcje, uwrażliwiając nas na piękno otaczającego świata opowieściami o fotografii krajobrazu regionu świętokrzyskiego, a także Islandii.

   Oczywiście serdeczne podziękowania należą się wszystkim Uczestnikom, którzy tak licznie pojawili się na obchodach Dnia Krajobrazu w progach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, w szczególności Uczniom ze szkół:

   • z Kielc (VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Zespół Szkół Elektrycznych, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego),
   • z Końskich (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich),
   • z Radomia (IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu).

   Dziękujemy także Nauczycielom z wyróżnionych szkół, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, tj. Paniom: Agacie Górniak, Joannie Sordyl, Annie Król, Agnieszce Piwowar, a także Panom: Sławomirowi Mazurowi oraz Arturowi Kasprzykowi.

   W Dniu Krajobrazu 2022, po dokładnych obliczeniach, wzięło udział 230 osób.

   Wicedyrektor IGiNoŚ Mirosław Mularczyk przemawia podczas oficjalnego otwarcia Dnia Krajobrazu Dr Grzegorz Wałek przemawia do uczestników Dnia Krajobrazu Dr Patryk Brambert stoi i czeka na swoją kolej, aby zaprezentować sylwetki zaproszonych prelegentów Sławomir Mazur opowiada o wykonywaniu fotografii z drona trzymając w lewej ręce wykorzystywanego przez siebie drona Piotr Michalec opowiada o fotografii krajobrazowej wykonywanej przez siebie w Isalndii Uczniowie siedzący na audytorium auli B1, sfotografowani przy użyciu drona Fotografie na sztalugach na korytarzu WNŚiP - fragment wystawy pt. Niezwyczajne Świętokrzyskie, Piotra Michalca Dron Piotra Michalca, leżący na podłodze, gotowy do startu, tuż po uruchomieniu w trybie czuwania Napis UJK ułożony przez uczestników Dnia Krajobrazu na dziedzińcu WNŚiP i sfotografowany z drona

   Komitet Organizacyjny Dnia Krajobrazu

   dr Grzegorz Wałek i dr Patryk Brambert
   KONFERENCJA - relacja

   W dniach 17-18 października 2022 r. odbyła się konferencja ZOOM na Kielce poświęcona realizacji projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

   W konferencji uczestniczyli pracownicy naszego Instytutu - dr hab. Rafał Kozłowski, dr. Małgorzata Strzyż, dr Mirosław Szwed, dr Grzegorz Wałek, mgr Aneta Kozłowska. Dr Grzegorz Wałek wygłosił referat „W kierunku synergii miasta Kielce i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - przykłady prac badawczych zrealizowanych we współpracy z miastem”.

   Podczas konferencji dokonano także uroczystego wręczenia nagród w realizowanym w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” konkursie na najlepsze prace dyplomowe pn. Młodzi Naukowcy 2022. Z naszego Instytutu nagrody i wyróżnienia otrzymały aż cztery osoby, w tym obie nagrody główne w kategoriach prac licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich:

   KATEGORIA PRACE LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

   • NAGRODA dla Pani Weroniki Majcher za pracę dyplomową „Inwentaryzacja, ocena stanu i wykorzystanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w parkach miejskich w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący)
   • WYRÓŻNIENIE dla Pani Patrycji Pietrzyk za pracę dyplomową „Przestrzenna analiza aktywności obywatelskiej w ramach budżetu obywatelskiego w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: wysokiej jakości sprzęt turystyczny (śpiwór)
   • NAGRODA ORGANIZATORA dla Pana Adriana Ratajskiego za pracę dyplomową „Ocena intensywności antropogenicznego nadsypywania den dolin rzecznych w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: smartwatch

   KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

   • NAGRODA ORGANIZATORA dla Pana Kamila Chwastowskiego za pracę dyplomową „Dostępność transportowa Kielc”, Uniwesytet Jana Kochanowskiego, promotor: prof. dr hab. Wioletta Kamińska, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

   SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów zarówno studentom jak i promotorom nagrodzonych prac.
   WARSZTATY


   W dniach 6-7 października 2022 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się warsztaty „Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisję Współczesnych Procesów Geomorfologicznych Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

   W warsztatach uczestniczyło siedemnaście osób z ośmiu ośrodków naukowych i instytucji (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych).

   W pierwszym dniu warsztatów odbyła się krótka sesja referatowa, po której zrealizowano sesję terenową. Drugiego dnia uczestnicy zapoznali się z możliwościami tworzenia i edycji chmur punktów techniką Structure from Motion (SfM) oraz sposobami identyfikacji nasypów antropogenicznych w dnach dolin rzecznych z wykorzystaniem numerycznych modeli terenu.

   Poza treściami przekazanymi przez organizatorów, warsztaty były miejscem wymiany doświadczeń i inspiracją do podejmowania dalszych wyzwań badawczych na obszarach zurbanizowanych.
   OBRONA

   Piotr_Kusztal
   Szanowni Państwo,

   informujemy, że w dniu 22 września 2022 r. Pan magister Piotr Kusztal obronił pracę doktorską
   nt: "Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem a Sielpią Wielką w poźnym vistulianie i holocenie".

   29 września 2022 roku Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Panu magistrowi Piotrowi Kusztalowi stopień doktora nauk nauk o Ziemi i środowisku.

   Gratulujemy!
   MEDALE

   W czwartek, 6 października 2022 roku, podczas Inauguracji roku akademickiego 2022/2023, odbyła się uroczystość wręczenia państwowych odznaczeń dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku następujące osoby:

   • dr hab. Marię Górską-Zabielską, prof. UJK
   • dr Irenę Dybską-Jakóbkiewicz
   • dr Patryka Bramberta
   • mgr Anetę Kozłowską

   Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

   Dr Patryk Brambert przyjmuje medal KEN z rąk Dyrektora Generalnego Sławomira Adamieca z Ministerstwa Edukacji i Nauki
   Fot. 1. Dr Patryk Brambert (fot. archiwum UJK)

   Dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz przyjmuje medal KEN z rąk Dyrektora Generalnego Sławomira Adamieca z Ministerstwa Edukacji i Nauki
   Fot. 2. Dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz (fot. archiwum UJK)

   Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK przyjmuje medal KEN z rąk Dyrektora Generalnego Sławomira Adamieca z Ministerstwa Edukacji i Nauki
   Fot. 3. Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK(fot. archiwum UJK)

   Mgr Aneta Kozłowska przyjmuje medal KEN z rąk Dyrektora Generalnego Sławomira Adamieca z Ministerstwa Edukacji i Nauki
   Fot. 4. Mgr Aneta Kozłowska(fot. archiwum UJK)

   Odznaczeni pracownicy IGiNoŚ
   Fot. 5. Odznaczeni pracownicy IGiNoŚ(fot. archiwum UJK)

   Odznaczeni pracownicy UJK
   Fot. 6. Odznaczeni pracownicy UJK(fot. archiwum UJK)
   KOMUNIKAT

   Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

   we współpracy z

   Kieleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

   zapraszają do udziału w obchodach

   Dnia Krajobrazu 2022 pod hasłem „Krajobraz – doświadczam w pełni”,

   które odbędą się dnia 20 października 2022 r. (czwartek)
   na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
   ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, aula B1

   W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz – doświadczam w pełni”. W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć.

   Ramowy program Dnia Krajobrazu:

   • Rejestracja uczestników – hol budynku G WNŚiP UJK (11:00-11:30)
   • Otwarcie Dnia Krajobrazu i przemówienia okolicznościowe (11:30-11:45)
   • Sławomir Mazur – „Moje Świętokrzyskie” (11:45-12:15)
   • Piotr Michalec – „Różnorodność krajobrazu na przykładzie Islandii” (12:15-12:45)
   • Warsztat – „Wykorzystanie dronów w fotografii krajobrazowej” (13:00-13:30)
   • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego (13:30-14:00)

   PROGRAM

   Zgłoszeń uczestnictwa należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

   Formularz zgłoszeniowy

   W związku z obchodami Dnia Krajobrazu zapraszamy Uczniów szkół średnich oraz Studentów uczelni wyższych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Krajobraz w obiektywie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne akcesoria fotograficzne, albumy i nagrody książkowe! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów.

   Odpowiednie szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu fotograficznego.

   W przypadku chęci wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Student powinien wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wraz z fotografiami i ich opisem należy dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK.

   Formularz zgłoszeniowy - konkurs fotograficzny

   P.S. Więcej informacji na naszych stronach...
   Facebook IGiNoŚ
   Facebook Oddziału Kieleckiego PTG

   Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
   Komitet Organizacyjny Dnia Krajobrazu 2022

   Dnia Krajobrazu 2022
   dr Grzegorz Wałek
   grzegorz.walek@ujk.edu.pl tel. 41 349-64-09

   dr Patryk Brambert
   tel. 41 349-63-98

   Szanowni Państwo!

   Z przyjemnością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się książka pt. „Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?”, której współautorem jest Pani dr hab. Anna Świercz, prof. UJK pracująca w Zakładzie Badań Środowiska i Geoinformacji Naszego Instytutu. Publikacja ta cieszy się dużą popularnością na rynku księgarskim. Autorzy (Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki, Anna Świercz) zmierzają w niej do odpowiedzi na następujące pytania: Czy starczy nam wiedzy, woli, chęci, by zatrzymać katastrofę klimatyczną, ekologiczną, ekonomiczną i demograficzna? Czy potrafimy zahamować lub nawet odwrócić negatywny trend? Ludzie wiedzą, co może ich spotkać, ale czy są na tyle mądrzy, żeby zapobiec grożącej katastrofie?.

   Poniżej prezentujemy jedną z recenzji publikacji zamieszczoną w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022 oraz link do wywiadu na temat książki przeprowadzonego przez Redaktor Echa Dnia Panią Lidię Cichocką ze współautorem Panią dr hab. Anną Świercz, prof. UJK.

   Link do wywiadu:

   Ziemia przetrwa, ale bez nas, ludzi. Profesor Anna Świercz z UJK w Kiecach o tym, co czeka ludzkość, jeśli nie zacznie działać | Echo Dnia Świętokrzyskie
   Recenzja ksiązki zamieszczona w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022
   Recenzja ksiązki zamieszczona w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022
   WARSZTATY

   Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

   oraz

   Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP

   zapraszają do udziału w warsztatach:

   Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich

   8-9 września 2022 r.

   PROGRAM WARSZTATÓW
   Kierunek Ochrona środowiska z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacji!!!

   Z wielka dumą i radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę programową kierunku ochrony środowiska prowadzonego w Naszym Instytucie.

   Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwia studentom kierunku ochrona środowiska osiągniecie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

   Wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione.

   Pozytywna ocena została przyznana na okres 6 lat!

   Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do podjęcia studiów w naszym Instytucie.

   Zapraszamy serdecznie!!!

   Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

   Uchwała PKA Ochrona Środowiska
   Ćwiczenia terenowe zagraniczne na Bornholmie

   W dniach 7-12 maja 2022 studenci I r. SUM geografii, specj. Turystyka międzynarodowa, przebywali na duńskiej wyspie Bornholm w ramach ćwiczeń terenowych „Objazd studyjny - region turystyczny Europy” pod opieką prof. UJK dr hab. M. Górskiej-Zabielskiej. Program merytoryczny zakładał wszechstronne poznanie wyspy. W związku z tym zwiedzanie objęło zagadnienia:

   • geologiczne (m.in. Centrum Edukacyjne NaturBornholm w Aakirkeby; nieczynne i czynne kamieniołomy granitu Vang, kambryjskich łupków graptolitowych w dnie rzeki Læså [fot. 1] i trylobitów ordowiku dolnego w Skelbro; doliny szczelinowe Jons Kapel [fot. 2], Døndalen, Ekkodalen, Helligdomklipperne [fot. 3]),
   • geomorfologiczne (m.in. krajobraz polodowcowy Paradisbakkerne, głaz narzutowy Rokkestenen [fot. 4], plaża holoceńska w Dueodde),
   • archeologiczne (m.in. megalit Lundestenen Jættestue 3200 BC [fot. 5], kręgi/palisady drewniane Ringborgen Rispebjerg, kamienie runicze Brogardstein, Louisenlund, Helligkvinden, ryty naskalne Madsebakke 2500 BC),
   • historyczne (ruiny zamków Hammershus, Gamleborg, kościoły – rotundy w Nylars, Olsker),
   • kulturowe (Slaus’s Stenen – współczesne ryty naskalne w formie bohaterów sag i legend nordyckich wyrytych na narzutniakach skandynawskich [fot. 6], manufaktura szklanych wyrobów artystycznych, manufaktura lokalnych słodyczy, wędzarnia ryb).

   Poza tym byliśmy w ważnym geograficznie miejscu przecięcia południka 15E i równoleżnika 55N, na najdłuższym drewnianym molo w Danii (Arnager), podziwialiśmy wyspę w platformy widokowej latarni morskiej obok plaży w Dueodde oraz raczyliśmy podniebienie bornholmskim przysmakiem Sol over Gudhjem. Wyjazd sfinansował Uniwersytet Jana Kochanowskiego.


   Fot. 1. Poszukiwanie kambryjskich łupków graptolitowych w dnie rzeki Læså


   Fot. 2. W dolinie szczelinowej Jons Kapel na zach. wybrzeżu Bornholmu


   Fot. 3. W wąskiej dolinie szczelinowej Helligdomklipperne na pn. wybrzeżu Bornholmu


   Fot. 4. Przed głazem narzutowym Rokkestenen w Rajskich Pagórkach (Paradisbakkerne)


   Fot. 5. Eksplorujemy megalit Lundestenen Jættestue z epoki kamienia (3200 BC)


   Fot. 6. Slaus’s Stenen – współczesne ryty naskalne w formie bohaterów sag i legend nordyckich wyrytych na narzutniakach skandynawskich   STUDENCI W TERENIE!

   W dn. 6-9 maja 2022 r. studenci kierunków TURYSTYKA i REKREACJA oraz GEOGRAFIA uczestniczyli w zajęciach terenowych, które dotyczyły środowiska geograficznego Sudetów. Studenci odwiedzili: Przedgórze Sudeckie, Kotlinę Kłodzką, Góry Złote, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe i Góry Bardzkie.
   https://www.facebook.com/IGiNoS.UJK.Edu   od lewej, prof. Tadeusz Ciupa, prof. Wioletta kamińska, dr Joanna Przybylska, dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
   Joanna Przybylska z kwiatami
   Szanowni Państwo,

   informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2022 r. Pani Joanna Przybylska obroniła pracę doktorską
   nt: "Wpływ antropopresji na wybrane elementy geoekosystemów małych zlewni Gór Świętokrzyskich".

   31 marca 2022 roku Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Pani Joannie Przybylskiej stopień doktora nauk nauk o Ziemi i środowisku.

   Gratulujemy!

   okładka książki pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego
   Szanowni Państwo!

   Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, pod redakcją naukową dr hab. Iwony Kiniorskiej i dr. Patryka Bramberta.

   Książka jest owocem współpracy pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Obok redaktorów naukowych należy wymienić Dyrektor IGiNoŚ, prof. dr hab. Wiolettę Kamińską, prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego (IGiPZ PAN) oraz dr Iwonę Kopacz-Wyrwał. Warto jeszcze wspomnieć, że za opracowanie graficzne map w publikacji odpowiedzialny był absolwent geografii z naszego Instytutu, mgr Jan Starus.

   Przemieszczenia młodzieży podejmowane po ukończeniu szkół ponadpodstawowych są bardzo ważnym elementem współczesnych ruchów migracyjnych w Polsce. Są one skutkiem umasowienia szkolnictwa wyższego po koniec lat 90. XX w. Monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego prezentuje w sposób kompleksowy wyniki badań migracji pomaturalnych wśród maturzystów roku szkolnego 2020/2021, którzy mieszkali na obszarach wiejskich regionu. Prace nad książką trwały 10 miesięcy, od lutego do grudnia 2021 roku. Liczy ona 164 strony, posiada liczny zbiór rycin, towarzyszy jej bardzo bogata bibliografia – zarówno krajowa, jak i zagraniczna.

   Na stronie Publikacje PAN udostępniono wersję cyfrową monografii
   Zapraszamy do lektury!
   Drodzy Ukraińscy Przyjaciele,

   w imieniu społeczności geografów polskich, reprezentowanej przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec agresji militarnej Rosji na Ukrainę. W obliczu wydarzeń, których doświadcza naród ukraiński, środowisko akademickie polskich geografów, pamiętając o wspólnych wartościach humanizmu, tolerancji, wolności i poszanowania praw człowieka, deklaruje wsparcie dla wspólnoty akademickiej Ukrainy, w tym w sposób szczególny ukraińskich geografów.

   Możecie liczyć na naszą pomoc – zarówno materialną, jak i organizacyjną.

   Z wyrazami solidarności,
   Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk,
   Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
   Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich
   Logo programu KWHotel Standard firmy Kajware
   Szanowni Państwo

   Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK od przeszło 5 lat realizuje współpracę z krakowską firmą informatyczną KajWare. Płaszczyzna naszej kooperacji obejmuje udostępnienie przez KajWare dla celów dydaktycznych oprogramowania hotelowego o nazwie KWHotel Standard.
   Dzięki temu nasi studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą rozwijać umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania, które jest niezbędne w działalności hotelarskiej.

   Dziękujemy bardzo firmie KajWare i zapraszamy do dalszej współpracy!

   Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Partnera oraz zapoznania się z możliwościami programu:
   Strona internetowa KajWare
   Strona internetowa z ofertą programu KWHotel
   Facebook
   Monika Cepil
   Monika Cepil z kwiatami i pracą doktorską
   Szanowni Państwo

   informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. Pani Monika Cepil obroniła pracę doktorską
   nt: "Morfogeneza i przemiany rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji”.
   Komisja ds. Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego jednomyślnie nadała Pani Monice Cepil stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

   Gratulujemy!
   Szanowni Państwo

   Dnia 25.11.2021 r., w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

   W porządku zebrania znalazło się przede wszystkim:

   • Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Kieleckiego Oddziału PTG za lata 2017-2021;
   • Przedstawienie Sprawozdania Finansowego;
   • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
   • Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowy okres tj. lata 2022-2025.

   Z przyjemnością informujemy, że w wyniku tego spotkania, obecni Członkowie Kieleckiego Oddziału PTG, dokonali następującego wyboru:

   • Nowym Przewodniczącym Kieleckiego Oddziału PTG został dr Patryk Brambert – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK.

   Pozostali Członkowie Zarządu Oddziału PTG to:

   • dr hab. Iwona Kiniorska – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Wiceprzewodnicząca Kieleckiego Oddziału PTG;
   • mgr Agata Górniak – nauczycielka geografii w VI L.O. im. J. Słowackiego oraz L.O. im. św. J. Królowej w Kielcach – Sekretarz;
   • dr Iwona Kopacz-Wyrwał – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Skarbnik;
   • dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Członek Zarządu.

   W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

   • prof. dr hab. Tadeusz Ciupa – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK;
   • dr Cezary Jastrzębski – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK;
   • dr Stanisław Sala – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK.

   Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w aktywności popularyzującej geografię!


   Szanowni Państwo

   Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, przyznał Panu prof. dr. hab.Tadeuszowi Ciupie, indywidualną nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w postaci uzyskania tytułu naukowego w roku akademickim 2020/2021.

   Gratulujemy!!!


   Badania przy tunelu S2 w Warszawie prowadzone przez pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku rozpoczęte!

   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wspólnie z firmą Lemitor Ochrona Srodowiska oraz Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej rozpoczął pomiary jakości powietrza prowadzone na odcinku Puławska–Warszawa Wilanów (4,6 km) wzdłuż drogi ekspresowej S2. Częścią tego odcinka jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce o długości 2335 m stanowiąc jeden z najważniejszych elementów Południowej Obwodnicy Warszawy. Obiekt wybudowano na terenie warszawskiej dzielnicy Ursynów.

   W trakcie realizacji zamówienia przeprowadzone zostaną badania stężenia gazów (dwutlenku azotu), pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10), benzenu oraz warunków meteorologicznych bezpośrednio przy kratach wylotowych wyrzutni spalin przy obu wylotach z tunelu, w sąsiedztwie zabudowy oraz z okolic portali zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Warszawie z 20 października 2017 r. Badania prowadzone będą przez całą dobę, przez 365 dni w roku na wyrzutniach i przez co najmniej po 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali i najbliższej zabudowy. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostanie modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne.

   Pierwsze wyniki mają dotrzeć do inwestora po około czterech miesiącach od oddania tunelu do użytkowania. Zakończenie wszystkich prac, wraz z dostarczeniem pełnych wyników oraz analizy porealizacyjnej, planowane jest na drugi kwartał 2023 r.

   Umowa o wartości ok. 3,8 mln zł została podpisana 6 września br., pomiary rozpoczęto w dniu 2 grudnia, a w dniu 20 grudnia oddano tunel do użytku.

   Realizacja tych badań możliwa była dzięki posiadanej przez Pracownię Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badan i Analiz akredytacji PCA nr AB 1622 na pomiary pyłu PM2,5 i PM10 oraz NO2.

   Badania realizują pracownicy Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku pod kierownictwem dr hab. Rafała Kozłowskiego, prof. UJK.


   tunelu S2 w Warszawie

   samochód do pomiaru jakości powietrza UJK

   tunelu S2 w Warszawie

   samochód do pomiaru jakości powietrza UJK

   Artykuł zamieszony na stronie TVP Warszawa
   Artykuł zamieszony na stronie gov.pl   dr hab. Iwona Kiniorska i dr Monika Żelezik oraz Pan prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki prezentują Medale Komisji Edukacji Narodowej.

   Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników naszego Instytutu!

   Z przyjemnością informujemy, że Panie dr hab. Iwona Kiniorska i dr Monika Żelezik oraz Pan prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

   Medal ten przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

   Odznaczonym Koleżankom i Koledze serdecznie gratulujemy!!!
   Dr Iwona Kiniorska przyjmuje gratulacje z okazji habilitacji, Prof. Wioletty Kamińskiej

   Kolejny awans naukowy w naszym Instytucie!

   Z wielką radością informujemy, że w dniu 26 października 2021 r.
   Rada Naukowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Pani dr Iwonie Kiniorskiej.
   Serdecznie gratulujemy!!!

   GRATULACJE
   MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GEORÓŻNORODNOŚCI

   23 listopada 2021 roku podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w Paryżu, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności (MDG). Od teraz 6 października będzie corocznym światowym świętem, podnoszącym świadomość społeczeństwa na temat znaczenia przyrody nieożywionej dla dobrobytu i pomyślności wszystkich żywych istot na naszej planecie.


   Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznacza „Dni Międzynarodowe”, aby zaznaczyć ważne aspekty dla globalnego społeczeństwa. Każdy międzynarodowy dzień jest trampoliną do działań uświadamiających związanych z tematem dnia, z udziałem rządów, sektora publicznego i prywatnego, organizacji pozarządowych, mediów, szkół i uniwersytetów oraz społeczeństwa.


   UNESCO jest jedyną organizacją ONZ upoważnioną do wspierania badań i potencjału w dziedzinie nauk o Ziemi poprzez sztandarowy program Międzynarodowego Programu Nauk o Ziemi i Geoparków (International Geoscience and Geoparks Programme). Propozycja utworzenia IGD była jednym z rezultatów Virtual Oxford Geoheritage Conference, która odbyła się w dniach 25-29 maja 2020 r., niezwykle udanego wydarzenia online, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z ponad 60 krajów. Przygotowana Deklaracja Oksfordzka przez czterech delegatów na konferencję (prof. prof. J.Brilha, M.Graya, J.Metthews’a, Zb.Zwolińskiego) zainicjowała zbieranie listów poparcia od międzynarodowych i krajowych organizacji dedykowanym naukom o Ziemi. We wrześniu 2020 r. zostało wysłane do Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (International Union of Geological Sciences) pełne dossier wspierane przez 17 międzynarodowych, 7 regionalnych i 85 krajowych organizacji ze wszystkich kontynentów, a także 10 wybitnych geomorfologów, z prośbą o jego poparcie i przesłanie tej propozycji do UNESCO. Propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez Sekcję ds. Nauk o Ziemi i Redukcji Ryzyka Geozagrożeń UNESCO (UNESCO Earth Sciences & Geohazards Risk Reduction Section) i przy wsparciu jej pracowników przygotowano projekt tekstu przyszłej rezolucji UNESCO wraz z dokumentem koncepcyjnym wyjaśniającym propozycję państwom członkowskim UNESCO. Propozycja MDG została zatwierdzona na 211. Sesji Rady Wykonawczej UNESCO (21 kwietnia 2021 r.), co było decydującym krokiem do ostatecznego zatwierdzenia przez Konferencję Generalną, która odbyła się 23 listopada br. Ostatecznie zatwierdzenie MDG zajęło rok, odkąd wniosek dotarł do UNESCO.


   Sukces tej inicjatywy był w dużej mierze zasługą szerokiego poparcia przez organizację międzynarodowe i krajowe. Niezbędne było również wsparcie Stałych Przedstawicieli państw członkowskich przy UNESCO, w tym Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO.


   W międzyczasie ogłoszono konkurs skierowany do młodych ludzi, którego celem było zaprojektowanie loga MDG, które mogłoby zwiększyć widoczność idei georóżnorodności. Jury zdecydowało się wybrać propozycję (w załączeniu) przesłaną przez Silasa Costę, studenta Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brazylia). Jego pracę, logotyp MDG, obejrzeć można poniżej tekstu.


   plakat 41 sesji Konferencji Generalnej UNESCO

   Strona internetowa www.geodiversityday.org jest zasadniczym punktem wszystkich informacji dotyczących MDG wraz z kanałami mediów społecznościowych: www.facebook.com/GeodiversityDay i www.twitter.com/GeodiversityDay


   Aktualnie nadchodzi czas na rozpoczęcie planowania pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności w dniu 6 października 2022 roku. To doskonała okazja do zademonstrowania społeczeństwu znaczenia nauk o Ziemi w walce z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, które stoją przed ludzkością, w tym modyfikacją cykli hydrologicznych i biogeochemicznych, rosnącym zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza, anomalnymi zmianami klimatu, zmianami w zakresie pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w tym coraz szybszą utratą gruntów rolnych, zmniejszającego się zaopatrzenia w wodę, wzrostu zapotrzebowania na zasoby bogactw naturalnych oraz potrzebę ochrony georóżnorodności geodziedzictwa.

   Mirosław Szwed przyjmuje gratulacje z okazji obrony doktoratu, od Prof. Tadeusza Ciupy, Prof. Wioletty Kamińskiej oraz Prof. Rafała Kozłowskiego
   Szanowni Państwo
   W dniu 20 września 2021 roku Pan Mirosław Szwed obronił pracę doktorską
   nt: "Ocena stanu środowiska przyrodniczego południowo-zachodniej części Gór świętokrzyskich na podstawie geo- i bioindykatorów".
   23 września 2021 Rada Naukowa Istytutu Geografii i Nauk o Środowisku, nadała Panu Mirosławowi Szwedowi stopień doktora Nauk o Ziemi i Środowisku.
   Gratulujemy!
   Kolejna nominacja profesorska
   Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Tadeusz Ciupa, decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał nominację profesorską. Pan Profesor specjalizuje się w hydrologii.
   Gratulujemy!!!

   Uroczystość wręczania nominacji profesorskich przez Prezydenta RP
   Nominacja profesorska
   Z wielką przyjemnością informujemy, że 8 października 2020 r. Pani Wioletta Kamińska odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Jest to pierwszy tytuł profesora nauk społecznych w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku. Pani Profesor specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej. Od września br. pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jest także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gratulujemy!!!

Komunikaty i ogłoszenia