EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NA POTRZEBY PRAKTYKI


Tytuł ekspertyzy lub opracowania naukowego Zleceniodawca
Dokumentacja badań naukowych nad zawartością izotopów promieniotwórczych uranu, toru, potasu i radonu wraz z oceną ich wpływu na zdrowie ludzi na obszarze Kielc Urząd Miasta Kielce

Ocena stanu zachowania drzew – pomników przyrody w granicach Kielc, na gruntach gminy Kielce i Skarbu Państwa wraz z wyceną elementów środowiskowych, w tym gruntu z drzewem Urząd Miasta Kielce

Interakcja człowiek-środowisko na obszarze Działów Niepołomicko-Bielczańskich w holocenie Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j.

Ekspertyza w zakresie oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska wód płynących w niekontrolowanej zlewni cieku Chodcza na tle katastrów w granicach miasta Kielce Urząd Miasta Kielce

Raport wskaźnikowy w zakresie  zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta Kielce dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska przy wsparciu Urząd Miasta Kielce

Waloryzacja ekohydrologiczna cieków powierzchniowych: Bukowiec, Kaczeniec, Sufragańczyk, Zagórka i Zofiówka w granicach administracyjnych miasta Kielce Urząd Miasta Kielce

Stan środowiska miasta Kielce IGPiM Warszawa

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000 + komentarz (52 arkusze z obszaru województwa świętokrzyskiego GUGiK, Warszawa

Ekspertyza hydro-geomorfologiczna dokumentująca genezę bezimiennego cieku od Pastwisk (dopływ Kamiennej) na terenie miasta Skarżyska–Kamienna i gminy Bliżyn Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Waloryzacja przyrodnicza Parku im. Stanisława Staszica i Parku im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach wraz z wyceną środowiskową dendroflory i roślinności towarzyszącej, gruntu z drzewostanem,z uwzględnieniem wymiany gazowej roślinności Urząd Miasta Kielce

Opinia hydrologiczna dotycząca wpływu prognozowanego leja depresyjnego kopalni odkrywkowej Małogoszcz na kształtowanie stosunków wodnych w zlewni Łososiny Lafarge Cement S.A.

Raport o oddziaływaniu planowanej eksploatacji złoża piasków z kopaliną towarzyszącą (torf) „Mosty III” na wody powierzchniowe Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Z.W.P. Sp. z o. o. Mosty

Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego ŚPN