Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuProgram Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program: LLP-Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie zostały zaproszone uczelnie wyższe z Chin, Gruzji, Japonii, Rosji oraz Ukrainy. Przyznane dofinansowanie w wysokości 122 120,00 EUR pozwala na realizację 44 mobilności: 26 przyjazdów z uczelni partnerskich i 18 wyjazdów z UJK. Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje:

  • przyjazdy oraz wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ i umowach bilateralnych można znaleźć na Uczelnianej stronie projektu: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

Kontakt

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie Erasmus+?

Informacje dotyczące programu Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z :

dr Grzegorzem Wałkiem - koordynatorem ds. Erasmus+ na kierunku Geografia , Ochrona Środowiska i Turystyka i Rekreacja
e-mail: grzegorz.walek@ujk.edu.pl
Course cards for Exchange Students

Geography


Environment Protection


Tourism and Recreation