Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuBiuro Karier

Celem działalności Akademickiego Biura Karier jest prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących zawodowe. Zapewnienie studentom i absolwentom Akademii Świętokrzyskiej jak najlepszych możliwości startu w życie zawodowe poprzez działania poufne i nieodpłatne. Akademickie Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Zadania Akademickiego Biura Karier:

 1. dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 2. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży
 3. dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów Uczelni praktyk zawodowych w zakładach pracy
 4. prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy
 5. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe    
 6. organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 7. organizacja targów pracy
 8. prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu
 9. promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców
 10. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami
 11. projektowanie badań społecznych, analiza danych oraz sporządzanie raportów
 12. prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier oraz odpowiedniej tablicy  informacyjnej
 13. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym  w szczególności:
    a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
    b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
    c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
    d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

Szczegółowe informacje oraz ofery pracy można znaleźć na stronie Akademickiego Biura Karier UJK