Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuGeografia 1 stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi. Abolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich. Jest przygotowany do rozumienia problemów współczesnego, globalizującego się świata, rozpoznawania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jego rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie. W szególności celem studiów jest poznanie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie relacji między elementami środowiska przyrodniczego, połecznego i gospodarczego. Ponadto rozwijanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, krytycznej ich oceny , a także analizy informacji o środowisku pozwalających na identyfikację w nim trendów i zależności. Przygotowany jest do analizowania procesów i zjawisk fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych oraz do prowadzenia samodzielnych obserwacji , badań, róznego rodzaju pomiarów i kartowań terenowych. Absolwent posiada także przygotowanie do pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opini, prezentacji wyników (ustnej i pisemnej). Miejscem pracy absolwenta IG mogą być:

 • Jednostki samorzządu terytorialnego różnego szczebla (urzędy miasta, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe)
 • Szkoły podstawowe
 • Inspektoraty ochrony środowiska
 • Firmy i instytucje wykorzystujące systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne
 • Biura planowania przestrzennego
 • Regionalne organizacje turystyczne i oddziały PTTK
 • Biura podróży i agencje turystyczne

Geografia 2 stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 4 semestrów nauki posiądzie:

 • znajomość podstawowych dyscyplin geograficznych opartej na szerokiej podstawie nauk społecznych i przyrodniczych,
 • biegłość w odpowiedniej specjaalności, dającą przygotowanie do pracy zawodowej i naukowej,
 • umiejętność nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • umiejętność twórczego myślenia i działania, niezbędnychw nowej rzeczywistości,
 • umiejętności nie związane bezpośrednio z geografią jak: znajomość technik komputerowych, języka obcego, umiejętność pracy w zespole, planowanie badań, wyciąganie wniosków, prezentacji uzyskanych wynikówi swojej wiedzy.

Geograf - absolwent wyższych studiów geograficznych - jest osobą kompetentną w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) oraz zachowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych człowieka w czasie i przestrzeni. Geograf kreuje i interpretuje kartograficzny obraz badanych i ocenianych zjawisk oraz dokonuje ich regionalizacji. Tworzy i stosuje systemy informacji geograficznej (GIS). Absolwenci studiów geograficznych posiadają głęboką wiedzę z zakresu Nauk o Ziemi oraz znają podstawowe technologie służące ochronie środowiska. Ponadto nasz absolwent posiada wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej; potrafi dokonać diagnozy elementów społeczno-gospodarczych układów przestrzennych, a następnie wyznaczyć kierunki rozwoju gminy, powiatu miasta itp. Oprócz merytorycznej wiedzy z geografii, nasz absolwent posiada odpowiednie kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjno-administracyjnej. W wyniku kształcenia w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych absolwent opanowuje umiejętności umożliwjające mu prawidłowe porozumiewanie się w relacjach interpersonalnych zwłaszcza z uczniami i rodzicami, kierowanie pracą uczniów na lekcji, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej z klasą, radzenie sobie z problemami wychowawczymi, prowadzenie ewaluacji pracy wychowawczej. Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Absolwent kierunku uzyska bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Będzie pzygotowany do pracy w:; biurach podróży i agencjach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, obiektach uzdrowiskowych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, regionalnych organizacjach turystycznych i odziałach PTTK, w fundacjach i stowarzyszeniach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.