Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuTurysyka i Rekreacja studia I stopnia(licencjackie)

Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi. Abolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich. Będzie on przygotowany do rozumienia problemów współczesnej turystykii rekreacji, rozpoznawania zjawisk w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jej rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie. Absolwent będzie posiadał umiejętnośći:

  • organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego z pracodawcami - pracy w złożonym systemie organizacyjnym,
  • rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich znajdujących odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
  • organizacji i obsługi przedsięwzięćw sferze turystyki i rekreacji,
  • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
  • efektywnej komunikacji interpersonalnej, w tym fachowej, profesjonanej obsługi klientów,
  • posługiwania się dwoma jęzkami obcymi, z tym, że jednym na poziomie samodzielności B2 i drugim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz porozumiewania się językiem specjalistycznym w działalności zawodowej.

Absolwent będzie posiadał także przygotowanie do pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opni, prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).

Dodatkowo absolwent specjalności:

  • Turystyka wiejska - będzie przygotowany do: organizacji i promocji turystyki wiejskiej; kreowania oraz koordynowania rozwoju turystyki wiejskiej w gminie i powiecie; pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE; prowadzenia strategii marketingowej w agroturystyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń elektronicznych; obsługi i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.
  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - będzie także przygotowany do: obsługi ruchu turystycznego z punktu widzenia organizatora turystyki i pilota grup turystycznych; organizowania i realizowania imprez turystycznych wraz z praktyczną znajomością zasad bezpieczeństwa w czasie ich trwania; stosowania nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, w tym pozyskiwania ważnych informacji za pośrednictwem rozmaitych programów kompóterowych i internetu; kulturalnej obługi klienta; znajomości podstawowych rozwiązań oganizacji systemu czy sieci turystycznej.
  • Hotelarstwo - będzie wyposażony w umiejętności: organizacji pracy i zarządzania hotelem; znajomości specyfiki pracy na różnych stanowiskach i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi; fachowej, profesjonalnej obsługi klientów, w tym osób niepełnosprawnych; sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym i obsługiwania komputerowych systemów hotelowych; oceny rozwoju rynku hotelarskiego w wybranym regionie i w Polsce.
  • Turystyka zdrowotna - będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: jej segmentów (turystyki medycznej i uzdrowiskowej oraz Spa i Wellness), nowych trendów i kierunków; czynników rozwoju, rozmieszczenia i profili działania; praktycznych zasad funkcjonowania obiektów związanych z turystyką zdrowotną oraz obsługi turystów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zdodnie z misją uczelni tak przygotowany program pozwala kształcić specjalistów w szeroko pojętej dziedzinie "Turystyka i Rekreacja" wg najnowocześniejszych standardów polskich i światowych. Program będzie dynamicznie dostosowywał się do potrzeb pracodawców, władz regionu oraz innych interesariuszy takich jak samorządy miast i powiatów, a także województw. W niedalekiej przyszłośći przewiduje się uruchamianie studiów podyplomowych i kursów doszkalających, umożliwjających rozwój kompetencji w tym obszarze zróżnicowanym grupom społecznym. Absolwent kierunku uzyska bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Będzieprzygotowany do pracy w: biurach podróży i agencjach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, obiektach uzdrowiskowych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, regionalnych organizacjach turystycznych i oddziałach PTTK, w fundacjach i stowarzyszeniach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.