Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji

O Zakładzie

Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji powstał 10 czerwca 2020 roku na mocy Zarządzenia nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z Zakładem związane są terenowe stacje naukowe: na Świętym Krzyżu – Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Łysogóry oraz Stacja Geoekologiczna Malik położona w obrębie Rezerwatu Jaskinia Raj.

Tematyka

Profil badawczy

Problematyka badawcza pracowników Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji obejmuje wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na przemiany środowiska przyrodniczego obszarów Polski centralnej, jak również wybranych regionów świata. Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Analiza przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu i użytkowania gruntów
 • Analiza struktury czasowej i przestrzennej opadów atmosferycznych
 • Analizy krajobrazowe, waloryzacje krajobrazu i audyty krajobrazowe
 • Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów gór niskich w warunkach zmian klimatu i zmieniającej się antropopresji
 • Geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Polski północnej i środkowej – ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie
 • Hierarchiczne, podziały regionalne jednostek fizycznogeograficznych centralnej i wschodniej Wyżyny Małopolskiej
 • Identyfikacja obszaru alimentacyjnego fennoskandzkich eratyków przewodnich osadów akumulacji glacjalnej i fluwioglacjalnej
 • Inwentaryzacja i monitoring systemu lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych obszaru Wyżyny Kieleckiej i Niecki Nidziańskiej
 • Inwentaryzacja urbanistyczna i standardy urbanistyczne w obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Kompleksowe modele krajobrazowe w aspekcie potencjału środowiska przyrodniczo-kulturowo-antropogenicznego
 • Korelacja chronostratygraficzna osadów lodowcowych i wodnolodowcowych w oparciu analizy petrograficzne frakcji żwirowych
 • Mikroregiony i nanoregiony województwa świętokrzyskiego
 • Modelowanie ponadprzeciętnych i ekstremalnych zjawisk i procesów hydrologicznych
 • Ocena wpływu postępującej urbanizacji na procesy hydrologiczne w miastach
 • Opracowanie ekofizjograficzne i strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko jako skuteczne narzędzia kształtowania rozwoju regionu
 • Podział regionalny Gór Świętokrzyskich i pozostałych jednostek fizycznogeograficznych regionu świętokrzyskiego
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych województwa świętokrzyskiego i innych obszarów na terenie Polski
 • System Geoparków Województwa Świętokrzyskiego
 • System Parków Kulturowych Województwa Świętokrzyskiego
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju geoturystyki
 • Topoklimatologia miejska Kielc
 • Usługi krajobrazowe jako innowacyjna forma wykorzystanie potencjału środowiskowego
 • Uwarunkowania obiegu energii i materii w małych zlewniach
 • Waloryzacja środowiska a inwentaryzacje przyrodnicze w aspekcie potrzeb inwestycyjnych, w tym rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych
 • Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych Województwa Świętokrzyskiego
 • Wpływ antropopresji i zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów, w tym również ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Wpływ przemysłu wydobywczo-przetwórczego surowców węglanowych na środowisko przyrodnicze
 • Wykorzystanie wybranych geo- i bioindykatorów do oceny stanu środowiska przyrodniczego
 • Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS)


Problematyka badań aplikacyjnych Zakładu obejmuje:

 • Ekspertyzy dotyczące jakości powietrza
 • Ekspertyzy i opracowania hydrologiczne
 • Ekspertyzy krajobrazowe np. dla potrzeb lokalizacji elektrowni wiatrowych lub innych obiektów Odnawialnych Źródeł Energii
 • Ekspertyzy planistyczne/środowiskowe dla potrzeb rozstrzygnięć w sądzie administracyjnym i innych organach/instytucjach
 • Ekspertyzy w zakresie składu chemicznego próbek środowiskowych (gleba, woda, biowskaźniki)
 • Identyfikację i waloryzację skandynawskich głazów narzutowych na potrzeby dywersyfikacji oferty geoturystycznej (ogródki skalne, ścieżki geoturystyczne) na obszarach turystycznie peryferyjnych i mało atrakcyjnych
 • Inwentaryzacje przyrodnicze dla potrzeb ochrony potencjału środowiska określonego terenu/ochrony
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji planistycznych, w tym projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oceny aktualności studium i miejscowych planów, ocen dla potrzeb inicjowania prac planistycznych przez gminę/miasto, opracowania ekofizjograficznego, strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko, bilansu terenów pod zabudowę, prognozy finansowej skutków wprowadzenia ustaleń mpzp, tworzenie baz metadanych dla dokumentu planistycznego (plik GML/XML)
 • Merytoryczne wsparcie rady gminy w podjęciu uchwały o objęciu głazu narzutowego ustawową ochroną przyrody w postaci pomnika przyrody nieożywionej
 • Ocenę i prognozę wpływu antropopresji na wybrane komponenty stanu środowiska
 • Oceny oddziaływania na środowisko dla określonych działań inwestycyjnych
 • Opracowania elementów przyrodniczych dla potrzeb określenia zadań ochronnych np. dla Natury 2000, parku krajobrazowego, rezerwatu i in.
 • Plan ochrony dla parku narodowego
 • Wpływ antropopresji na ekosystemy
 • Wykonanie badań dokładności i zakresu pracy urządzeń oraz ich efektywności w oczyszczaniu wody z wybranych substancji

Zaplecze naukowo-badawcze

Zaplecze to opiera się o dwie stacje terenowe oraz laboratoria naukowe Instytutu tj. Laboratorium Badań Środowiska oraz Zespół Laboratoriów Geomorfologiczno-Hydrologicznych. Ponadto pracownicy zakładu realizują badania w ramach Pracowni Badań Środowiska wchodzącego w skład Centrum Badan i Analiz posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1622. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • Spektrometr mas ICP-MS-TOF GBC
 • Chromatograf jonowy ICS 3000 DIONEX
 • Skaningowy mikroskop elektronowy QUANTA
 • Ambulans pomiarowy wyposażony w Airpointer oraz pyłomierz FIDAS (akredytacja PCA nr 1622)