Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuZakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Tematyka

  • Społeczne i gospodarcze przemiany w Polsce południowo-wschodniej w warunkach transformacji ustrojowej,
  • Procesy ludnościowe w małych miastach,
  • Procesy transformacji obszarów wiejskich,
  • Możliwości i bariery rozwojowe województwa kieleckiego,
  • Procesy urbanizacyjne Kielecczyzny,
  • Urbanizacja przestrzeni miejskiej Kielc,
  • Metody badań w gospodarce przestrzennej - kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Nowak,
  • Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w regionie świętokrzyskim
  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poziomu życia - ujęcie przestrzenne
  • Geografia wsi (warunki życia, poziom życia, jakość życia, przedsiębiorczość, strefa podmiejska, obszary peryferyjne, turystyka wiejska).