Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuEkspertyzy i opracowania

 • Dokumentacja badań naukowych nad zawartością izotopów promieniotwórczych uranu, toru, potasu i radonu wraz z oceną ich wpływu na zdrowie ludzi na obszarze Kielc - Urząd Miasta Kielce
 • Ocena stanu zachowania drzew – pomników przyrody w granicach Kielc, na gruntach gminy Kielce i Skarbu Państwa wraz z wyceną elementów środowiskowych, w tym gruntu z drzewem - Urząd Miasta Kielce
 • Interakcja człowiek-środowisko na obszarze Działów Niepołomicko-Bielczańskich w holocenie - Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j.
 • Ekspertyza w zakresie oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska wód płynących w niekontrolowanej zlewni cieku Chodcza na tle katastrów w granicach miasta Kielce - Urząd Miasta Kielce
 • Raport wskaźnikowy w zakresie zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta Kielce dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska przy wsparciu - Urząd Miasta Kielce
 • Waloryzacja ekohydrologiczna cieków powierzchniowych: Bukowiec, Kaczeniec, Sufragańczyk, Zagórka i Zofiówka w granicach administracyjnych miasta Kielce - Urząd Miasta Kielce
 • Stan środowiska miasta Kielce - IGPiM Warszawa
 • Mapa sozologiczna w skali 1:50 000 + komentarz (52 arkusze z obszaru województwa świętokrzyskiego - GUGiK, Warszawa
 • Ekspertyza hydro-geomorfologiczna dokumentująca genezę bezimiennego cieku od Pastwisk (dopływ Kamiennej) na terenie miasta Skarżyska–Kamienna i gminy Bliżyn - Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
 • Waloryzacja przyrodnicza Parku im. Stanisława Staszica i Parku im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach wraz z wyceną środowiskową dendroflory i roślinności towarzyszącej, gruntu z drzewostanem,z uwzględnieniem wymiany gazowej roślinności - Urząd Miasta Kielce
 • Opinia hydrologiczna dotycząca wpływu prognozowanego leja depresyjnego kopalni odkrywkowej Małogoszcz na kształtowanie stosunków wodnych w zlewni Łososiny - Lafarge Cement S.A.
 • Raport o oddziaływaniu planowanej eksploatacji złoża piasków z kopaliną towarzyszącą (torf) „Mosty III” na wody powierzchniowe - Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Z.W.P. Sp. z o. o. Mosty
 • Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego - ŚPN
 • Pomiary natężenia hałasu i natężenia ruchu w Solcu-Zdroju potwierdzające właściwości lecznicze klimatu
 • Wpływ antropopresji i zmian klimatu na funkcjonowanie i rozwój ekosystemów lesnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu teledetekcji
 • Ekspertyza w zakresie oceny jakości powietrza na zawartość NO2 w powietrzu wzdłuż drogi S-7 na odcinku Jedrzejów - granica województwa świętokrzyskiego