Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuBadania naukowe

Problematyka badawcza pracowników obejmuje wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na przemiany środowiska geograficznego obszarów Polski centralnej, jak również wybranych regionów świata. Obejmuje następujące zagadnienia:


 • Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów gór niskich w warunkach zmian klimatu i zmieniającej się antropopresji
 • Hierarchiczne, podziały regionalne jednostek fizycznogeograficznych centralnej i wschodniej Wyżyny Małopolskiej
 • Paleogeografia czwartorzędu ze szczegółnym uwzględnieniem holocenu
 • Opracowania środowiskowe stanowisk archeologicznych i ekspertyzy geoarcheologiczne)
 • Analizy sedymentologiczne, geochemiczne i geofizyczne osadów
 • Uwarunkowania obiegu energii i materii w małych zlewniach
 • Wpływ antropopresji i zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów, w tym również ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Wpływ przemysłu wydobywczo-przetwórczego surowców węglanowych na środowisko przyrodnicze
 • Wykorzystanie wybranych geo- i bioindykatorów do oceny stanu środowiska przyrodniczego
 • Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
 • Analiza przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu i użytkowania gruntów
 • Analiza struktury czasowej i przestrzennej opadów atmosferycznych
 • Geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Polski północnej i środkowej – ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie
 • Identyfikacja obszaru alimentacyjnego fennoskandzkich eratyków przewodnich osadów akumulacji glacjalnej i fluwioglacjalnej
 • Kompleksowe modele krajobrazowe w aspekcie potencjału środowiska przyrodniczo-kulturowo-antropogenicznego
 • Korelacja chronostratygraficzna osadów lodowcowych i wodnolodowcowych w oparciu analizy petrograficzne frakcji żwirowych
 • Ocena wpływu postępującej urbanizacji na procesy hydrologiczne w miastach
 • Opracowanie ekofizjograficzne i strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko jako skuteczne narzędzia kształtowania rozwoju regionu
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych województwa świętokrzyskiego i innych obszarów na terenie Polski
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju geoturystyki
 • Przemian społeczne i gospodarcze w Polsce południowo-wschodniej w warunkach transformacji ustrojowej
 • Możliwości i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego
 • Procesy ludnościowe w małych miastach
 • Urbanizacja przestrzeni miejskiej Kielc
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poziomu życia - ujęcie przestrzenne